Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
12.12.2012
Marit Vasshus

Workshop for Ungdata 2012

Samtlige 26 kommuner i Rogaland var i går invitert til en arbeidsøkt for å planlegge og gjennomføre ungdomsundersøkelser i 2013. Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter var arrangør. Målet med undersøkelsene er både å oppdatere status for oppvekstsituasjon for å iverksette tiltak og å sammenlikne status i egen kommune med andre kommuner.
Nova, kommuner og Kompetansesenteret ved Rogaland A-senter har lenge drevet med undersøkelser av ungdom. Rogaland var pilot for et nytt konsept med undersøkelsen ”Ungdata” i 2010. Helsedirektoratet, Helse- og Omsorgsdepartementet og KS støtter pilotprosjektet økonomisk.

Tema
Det er seks overordnede tema i spørreskjemaet; spørsmål knyttet til foreldre og venner, skole og fremtid, helse og trivsel, tobakk og rus, risikoatferd og vold samt fritid.

Undersøkelsene besvares elektronisk, med en tidsbruk på max en time. I spørreskjemaet er det både obligatoriske og valgfrie moduler. Resultatene anonymiseres og knyttes til en nasjonal database for å sammenlikne data.Hvem gjør hva?
Kompetansesenteret og NOVA(Norsk institutt for forskning om oppvekst, velverd og aldring) er faglig ansvarlige for undersøkelsene og Kompetansesenteret ved Rogaland A-senter har en sentral rolle ved å invitere kommunene til informasjon og erfaringsdeling og veiler kommunene ift planlegging og gjennomføring.

Slike undersøkelser av ungdom har vært gjort fra 1990 – tallet ved Rogaland A-senters kompetansesenter. Dagens undersøkelser dekker et bredt spekter av oppvekstvilkår knyttet til folkehelse og forebygging blant unge.

NOVA sørger for at datainnsamlingen er juridisk og etisk forsvarlig ved å kvalitetssikre spørsmål og utarbeide standard. Undersøkelsens standardløsning er kostnadsfri.

Ungdata fra A-Å
 • Undersøkelsen forankres lokalt
 • Kommunene kontakter Kompetansesenter rus Stavanger for avtale
 • Skoler kontaktes og rekrutteres
 • Spørreskjema utformes og kvalitet sikres
 • Tidspunkt for undersøkelsene avklares
 • Skolene motiveres og veiledes
 • Elever og foresatte informeres
 • Gjennomføring
 • Data vaskes og lagres hos NOVA
 • Kommunene får tilsendt rapporter med resultater;
 • svaratferd på spørsmål
 • totalt og fordelt på kjønn og klassetrinn
 • Nøkkelrapporter – enkelte tall sammenliknes med nasjonale tall
 • Etterarbeid og bruk av tall
Tema for dagens work-shop var kommunens oppgaver frem til gjennomføring av ungdomsundersøkelsen, tidsplan og hvordan lager man en plan for gjennomføring?Kontaktperson ved Kompetansesenter rus Stavanger: Eyvind Ohm
Mail: eyvind.ohm@ras.rl.no

Telefon: 51 72 90 00
ungdata-2013-eo