Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
27.11.2014
Marit Vasshus

Rusfags temamagasin retter i høst oppmerksomheten mot ungdom og rus.

Hvordan skal vi forstå trender og utviklingstrekk, ny kunnskap, ungdom og psykisk helse og hva er gode eksempler på hjelpetilbud for ungdom.? Rusfag gis ut av de syv Kompetansesentrene for rus i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Kartlegging av ungdom og hverdagsliv
Kompetansesentrene for rus bistår i gjennomføringen av Ungdata- kartlegginger over hele landet. Her får vi en enestående innsikt i ungdoms hverdagsliv. Resultatene av kartleggingene tyder på at ungdomsgenerasjonen idag er hjemmekjær og pliktoppfyllende. De aller fleste har et godt forhold til foreldrene og de har det stort sett bra på de fleste livsområder.

Psykisk helse
Men en gruppe ungdom sliter og gir allerede i ungdomskolen uttrykk for det. Noen begynner tidlig med rusmidler. Det er også bekymringsfylt at mange ungdommer, først og fremst jenter, oppgir at de har psykiske helseplager.

Cannabis
Noen fagfolk som jobber med ungdom i skoler, helsestasjoner og oppsøkende tjenester, mener at det er en tendens til at noen ungdommer i større grad enn tidligere bruker cannabis. Man antar at rusmiddelet kan være mer akseptert enn tidligere.

Korus vest Stavanger bidrar med tre artikler i Rusfag 2/ 2014:

"Høy temperatur og mange deltakere i cannabisdebatten i norske medier", side 25-27.  Forskningsdirektør Jørgen Branmes analyserer hva som kjennetegner norsk offentlig cannabisdebatt, sammenliknet med våre naboland Sverige og Danmark.

"Hva er trenden for bruk av cannabais versus alkohol nå? side 28- 29.

"Når elever sliter- hva gjør skolen? intervju med 3 rektorer; bl.a.rektor på Randaberg videregående skole, Juliane Smith Wergeland, som sier noe om i hvilken grad det forekommer rusproblemer, omfang, og hva slags hjelp skolen setter i gang for å oppdage og intervenere ved rusproblemer hos elever, samt behov for kunnskapstilfang. side 15- 17.

Les mer i Rusfag!

Abbonement
Du kan også få Rusfag tilsendt. Alle KoRus`er har nå abbonementsordninger, hvor du kan stå på vår utsendingsliste og motta bladet kostnadsfritt to ganger pr år.

Kontakt
Ta kontakt med redaksjonen så formidles din adresse til Kompetansesenteret i din region.
rusfag forsiden nr 2 2014