Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Døgnbehandling

Tverrfaglig spesialisert behandling – TSB
Tjenestene i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå.
RAS-utsiktM-039

Hvilken vurderingsenhet skal henvisning sendes til i Helse Stavanger

Det er viktig at henvisninger sendes til rett vurderingsenhet. Feilsendte henvisninger videreformidles, men det kan forsinke saksgangen.
 
Pasienter over 30 år henvises Rogaland A-Senter
Spilleavhengige og pasienter som kun bruker alkohol, kan henvises Rogaland A-Senter fra 18 års alder. Pårørende kan også henvises Rogaland A-Senter og tilbys rett til TSB. (Barn som pårørende kan følge foreldre.) Rogaland A-Senter kan henvise videre til andre institusjoner som har avtale med et helseforetak. Vanligvis innen Helse Vest.
 
PUT for personer under 30 år
PUT vurderer rett til TSB for pasienter under 30 år som ruser seg på illegale rusmidler, og er behandlingsansvarlig for disse.

Legemiddelassistert rusbehandling, LAR
Pasienter som ønsker Legemiddelassistert rusbehandling henvises til LAR. LAR henviser videre til avrusing/døgnbehandling ved behov.

Rus og psykiske lidelser
Pasienter med ROP-lidelser – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse, kan henvises til
Oppsøkende Behandlingsteam, Stavanger (OBS). OBS henviser videre til avrusing/døgnbehandling ved behov. 

Raskere tilbake
Rogaland A-Senter tilbyr behandling under ordningen Raskere Tilbake. Les mer

Akutt hjelp
Rett til TSB ved akuttilbud og kontakt med psykiatrisk divisjon
Pasienter som legges inn til avrusing akutt, får automatisk rett til TSB og fristen innfris ved innleggelse.
Pasienter som er innlagt ved psykiatrisk divisjon og henvises videre til TSB, har automatisk rett til TSB.

Hvem kan henvise til TSB?

 • Sosialtjenesten/NAV
 • Barneverntjenesten
 • Fastlege/allmennpraktiserende lege
 • Privatpraktiserende legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Lege i fengselshelsetjenesten
 • Privatpraktiserende psykologer
 • Annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten

Hva skal en henvisning til TSB inneholde?

Krav fra Helse Vest
 • Personopplysninger
 • Navn, Adresse, Fødselsnummer
 • Telefonnummer
 • Familiesituasjon
 • Rushistorie
 • Historie og vurdering av psykisk og somatisk helse
 • Medisinering
 • Sysselsetting/trygdestatus
 • Involverte instanser, inkludert beskrivelse av samarbeidsrelasjoner
 • Iverksatte tiltak, planlagte tiltak og tidligere iverksatte tiltak
 • Vurdering av rett til Individuell Plan (IP)
 • Mål for iverksatt/planlagt habilitering
 • Pasientens spesielle ressurser og ønsker
 • Situasjoner som kan gi brudd i behandlingen.

I tillegg ønsker Rogaland A-Senter opplysninger om kriminalitet/vold, status førerkort og status for bekymring til barnevernet.  

Vurderingsenhet

Vurderingsenheten ved Rogaland A-Senter består av et tverrfaglig team av ulike faggrupper, deriblant lege og psykologspesialist. Vurderinger foretas i henhold til Pasient – og brukerrettighetsloven § 2-1b, annet ledd og Helsedirektoresters Prioriteringsveileder for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), sist endret 2.11.15.

Det holdes vurderingsmøter ukentlig. Rettighetsvurdering skal skje på grunnlag av henvisningen.  Mangelfulle opplysninger i henvisningen kan få konsekvenser for vurderingen.

Vurderingsfrist 10 dager
Forskrifter pålegger vurderingsenheten å vurdere alle henvisninger innen 10 virkedager.  Alle pasienter som er henvist, skal innen 10 virkedager få informasjon om utfallet av rettighetsvurderingen. Ved rett til TSB skal spesialisthelsetjenesten innen 10 virkedager gi pasient og henviser informasjon om juridisk frist for behandlingsstart, hva fristen gjelder (utredning eller oppstart behandling) og tidspunkt for første oppmøte. 

Prioritering
Vurdering gjøres ut fra prioriteringsveileder; kost/nytte. Fristfastsettelse ut fra alvorlighet.

For å ha rett til tverrfaglig spesialisert behandling må to vilkår være oppfylt, et rimelig forhold mellom nytte og kostnadseffekt.  Alvorlighet har betydning ved fastsettelse av frist. Prioriteringsveilederen gir veiledning i forhold til å vurdere pasientens tilstand (rusomfang).

Vurderingsenheten henviser videre til behandling på Rogaland A-Senter eller til andre institusjoner som har avtale med et helseforetak. Vanligvis innen Helse Vest.

Øvrig spesialisthelsetjeneste TSB
Innen TSB finnes spesialisert behandling på flere nivå. Pasienter som har fått rett til TSB, kan henvises til andre institusjoner som har avtale med Helse Vest eller HELFO. Link til forklaring.

Ulike behandlingstilbud ved Rogaland A-Senter 

OM TSB i Helse Norge

Helse Norge er delt inn i 4 helseregioner: Helse Nord, Helse – Midt Norge, Helse Sør – Øst og Helse Vest. Hver helseregion er delt inn i helseforetak. Helse Vest består av Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Helse Vest har fire helseforetak;
 • Helse Stavanger, Førde, Helse Bergen, Helse Fonna. Det er Vurderingsenheter i alle helseforetak. Dette organiseres ulikt i det enkelte helseforetak:
 • Helse Stavanger: Rogaland A-Senter, PUT, Sandnes og Stavanger, LAR Helse Stavanger, Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger, Psykiatrisk divisjon
 • Sogn og Fjordane: Helse Førde 
 • Hordaland: Helse Bergen, avdeling for rusmedisin (AFR)
 • Helse Fonna: Haugaland A-Senter, Legemiddelassistert rusbehandling (LAR), Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) og Distrikts psykiatriske senter (DPS)
Kontakt
Vurderingsenheten er tilgjengelig på telefon, alle virkedager, for spørsmål vedrørende henvisning og behandling innen TSB. Tast 2 for vurdering og inntak.