Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Voksne og rus

Rusmiddelforebygging i den voksne befolkningen er et utviklingsområde der arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner vil være viktige arenaer for forebygging. 
Både Meld. St. 30 (Rusmeldinga) og Meld. St. 34 (Folkehelsemeldinga) har som mål at alle arbeidstakere og studenter skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk. I tillegg skal kapasiteten på tidlig intervensjon styrkes på disse arenaene. Stortingsmeldingene understreker at dette skal skje i et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Akan kompetansesenter og de regionale KoRusene.
 
KoRus vest Stavanger har mangeårig tradisjon på å være spesielt opptatt av arbeidslivet som arena for rusmiddelforebygging og tidlig intervensjon.
 
Januar 2014 ble Alkohol + arbeidsliv = sant? - vitenskapelig antologi om rus og arbeidsliv redigert av Hildegunn Sagvaag ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med KoRus vest Stavanger. Boka inneholder både kunnskapsoppsummeringer på feltet og resultater fra nyere forskning, blant annet om alkoholbruk og sykefravær, og vil bidra til et bedre bilde av utfordringene og peke på relevante tiltak.
 
KoRus vest Stavanger tilbyr alle typer bedrifter interne foredrag, veiledning og kompetanseheving av ledere innen rusforebygging og tidlig innsats.
 
Se for øvrig KoRus vest Stavanger sin kurs- og prosjektkatalog 2015
Kontakt
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver
Ingunn.svendsen@@ras.rl.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 63
 
Åsa Sjøgren
Rådgiver 
Asa.sjogren@ras.rl.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 95
Aktuelle linker