Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Konferansen "Mot til å se – evne til å handle"

Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
 
Årets tema er:
Hvordan forstår vi de stille barna? Hva ligger bak barns stillhet? Overlevelsesmekanismer. Hva kan foreldre eller hjelpere gjøre? Hva kan barn eller ungdom selv gjøre? Tilknytning og reguleringsforstyrrelser. Fedres psykiske sykdom og påvirkning på barna i familien. Når spebarn isolerer seg- Alarm Distress Baby Scale. Styr dine impulser- rePulse, et program for barn med atferdsproblematikk. Bilder som samtaleverktøy.
 
Målgrupper
Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter, ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne – og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere.
 
Foredragsholdere:  
  • Ingrid Lund, forsker, amanuensis ved Universitetet i Agder.
  • Dag Nordenger, Tilknytning, traumer og reguleringsforstyrrelser;
  • Siri Gjesdal, BarnsBeste
  • Anne Kristine Bergem, lege og psykiater, ”Pappa er syk i tankene”. Hvordan oppleves det for barna?
  • Gunhild Odland ( evt. andre); ADBB – Alarm Distress Baby Scale. Hvordan oppdage spebarn  som isolerer seg/ vegrer seg for kontakt?
  • Espen Haukali, BUPA, rePulse, styr dine impulser, et program for barn med adferdsproblematikk,
  • Åse Frafjord Johnsen, pedagog, Bilder som samtaleverktøy
  • Sissel Øritsland, BUP, Helse Fonna
  • Brukerstemmer inviteres til innlegg.
 Se for øvrig KoRus vest Stavanger sin kurs- og prosjektkatalog (link) for mer informasjon om konferansen og påmelding.
Kontakt
Maren Løvås
Rådgiver 
Maren.lovas@ras.rl.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 91 38
Mob.: 412 93 573 

Marit Vasshus
Kommunikasjonsrådgiver
Marit.Vasshus@ras.rl.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.:51 72 90 31
Mob.: 906 16 669