Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Haugalandsløftet

10 kommuner på Haugalandet samarbeider om Haugalandsløftet, frem til sommeren 2016. Prosjektet er et forskningsbasert kompetansehevings-prosjekt primært rettet mot ansatte i barnehager, skoler og PP – tjenester. 
De 10 kommunene som deltar i prosjektet er Karmøy, Haugesund, Utsira, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Suldal, Sauda, Sveio og Etne. I tillegg til KoRus vest Stavanger, er Høgskolen Stord/Haugesund og Helse Fonna samarbeidspartnere.

Hauglandsløftet har også fokus på tidlig innsats i tråd med føringene i veilederen «Fra bekymring til handling». Tidlig innsats innen rus/psykisk helse skal inkluderes i Haugalandsløftet. KoRus vest Stavanger er pådriver for kunnskapsbasert tidlig intervensjon og forebygging.

Haugalandsløftet er forankret politisk i alle kommunene.  Styringsgruppen består av rådmenn, samt representanter fra hovedsamarbeidspartnerne. Det er etablert en interkommunal prosjektgruppe der alle kommuner er representert, i tillegg til at samarbeidspartnerne deltar. Alle kommunene har etablert en egen kommunal gruppe, med bred representasjon fra ulike områder. 

Samarbeid mellom KoRus vest Stavanger og Haugalandsløftet
KoRus vest Stavanger bidrar i ulike delprosjekt/kunnskapsløft med kursdager innen tidlig intervensjon. Eksempelvis har 120 deltakere fra kommunene gjennomgått opplæring i Motiverende samtaler (MI). 30 personer har fått kurslederutdanning i MI, slik at kommunene selv kan videreutvikle bruk av MI i kommunene. KoRus vest Stavanger følger opp gruppe med nettverkssamlinger.

Det er etablert en Tidlig Intervensjon (TI) – gruppe i Haugalandsløftet med en representant fra hver kommune. Gruppen har særlig fokus på tidlig intervensjon i kommunene, slik at en lettere kan koordinere behov og tilbud. KoRus vest Stavanger tilbyr programmet «Barn i rusfamilier» (BIR) (se mer under BIR) til de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet. I 2015 vil ulike tiltak innen områdene skolevegring, barn som pårørende og barn utsatt for vold/overgrep bli satt i gang sammen med kommunene og andre kompetansemiljøer.
 
Kontakt
Bernt Netland
Rådgiver
Bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548
Aktuelle linker
www.haugalandsloftet.no

www.tidligintervensjon.no

Artikkel Rusfag om Haugalandsløftet