Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Eldre og rus

65+
De siste årene har en både i Norge, de andre nordiske land og EU-landene blitt opptatt av eldres bruk av alkohol, samt alkoholbruk i kombinasjon med bruk av medikamenter. I Norge vil hver 5. nordmann om et par tiår være over 65 år, og antallet ventes å stige til hver 4. nordmann i 2050.  Økningen skyldes forlenget levealder og lavere fødselstall.
 
Dagens eldre har et annet levesett enn tidligere generasjoner, og har et mer alkoholpositivt syn enn for eksempel sine foreldre.  Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter vil øke blant den eldre befolkningen i framtiden. Økningen utgjør en stor utfordring og belastning både for den enkelte eldre, familie og myndighetene. Eldre er de i Norge i denne forbindelse definert som personer på 65+.
eldre_kunnskapsoppsummering _web.pdf
 
60 ulike helsetilstander
Mange eldre bruker alkohol for å døyve tapet av en partner, for å lindre smerte eller for å få sove. Alkohol virker negativt inn på 60 ulike helsetilstander, og for mange eldre som oppsøker lege eller innlegges i sykehus, vil alkoholbruken utgjøre en vesentlig del av sykdomsbildet. Eldres bruk av medikamenter som samvirker med alkohol vil også utgjøre et betydelig problem i den eldre befolkningen. Link http://borgestadklinikken.no/files/rusfag12011-sak_eldre-og-rus_knutheim1.pdf
Den store andelen kvinner i den eldre befolkningen, og det at kvinner har økt sitt alkoholforbruk betydelig, vil gjøre det nødvendig med et ekstra fokus på eldre.
 
Eldre - hva med alkohol?
Vi ønsker å bidra til økt kunnskap og handlingskompetanse på området, hovedfokuset vil være et folkehelseperspektiv og tidlig intervensjon. Vi ønsker å bidra til at kommunene så tidlig som mulig griper inn i forhold til risikoforbruk og en problematisk bruk av alkohol, alene eller i kombinasjon med medikamenter.
Vår 2015 inviterer vi alle som engasjerer seg i- og har et ansvar innen området til  konferanse kalt ”Eldre - hva med alkohol?”
Link http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html