Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Motiverende samtale

Motiverende samtale (MI) er en samtalemetodikk og et holdningssett som kan brukes i endringsarbeid. 
Denne metoden er velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til livsstilsendringer. En MI – samtale innebærer at fagpersonen bruker foreskjellige lytteteknikker, samtaleverktøy og sammensatte strategier for å hjelpe mennesker til å ta stilling til, sette i gang, gjennomføre og vedlikeholde endringer.  Slike samtaler gjennomføres i en omsorgsfull atmosfære og med respekt for personens selvstendighet.
 
Opphavsperson til Motivational Interviewing (MI) er den amerikanske psykologen William Miller. Metoden ble fra starten av (tidlig 1980-tallet) hovedsaklig brukt i arbeid med rusmiddelbruk, men har etter hvert blitt tilpasset motivasjonsarbeid innen mange ulike felt. Nå anvendes MI overfor blant annet spiseforstyrrelser, gambling, røyking, etterlevelse av behandlingsopplegg, livsstilsendringer som vektreduksjon og kosthold. MI har også vist seg å være anvendelig i korte forebyggende og helsefremmende intervensjoner overfor ungdom, så vel som ved langtidsoppfølging av personer med kroniske lidelser. Metoden kan brukes forut for behandling, som frittstående korttidsintervensjon, som en terapeutisk stil, i kombinasjon med andre behandlingsmetoder (bl.a. kognitiv terapi), eller når det er behov for et motivasjonsfokus i annen behandling.
 
MI opplæring
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter, gir opplæringstilbud i Motiverende Samtale. Målgruppe for MI – opplæring er primært ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenester og arbeidslivet som jobber med rusrelaterte problemstillinger. 
 
For at opplæringen skal være optimal er det ønskelig at deltakerne leser anbefalt faglitteratur og øver seg på metodikken i smågrupper. Av denne grunn anbefales det at deltakelse forankres i ledelsen på den enkelte avdeling/arbeidsplass. Innholdet i samlingene vil veksle mellom foredrag og konkrete øvelser i grupper. Deltakerne vil også bli oppfordret til å levere samtaleopptak for veiledning på egen samtalepraksis.
 
KoRus vest Stavanger gir også tilbud om oppfølging for å sikre vedlikehold og videreutvikling av MI – kompetanse hos tidligere kursdeltakere, blant annet i form av halvårlige MI – nettverk og veiledning. Det arrangeres også opplæring i MI som del av andre prosjekter som WIRUS, FRIDA og Samhandlingsprosjektet.
 
Se for øvrig KoRus vest Stavanger sin kurs- og prosjektkatalog for MI - kurs.
Kontakt
Ingrid R. Strømsvold
Rådgiver 
Ingrid.r.stromsvold@ras.rl.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.:51 72 90 33