Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Samarbeidspartnere

Rogaland A-senter har inngått samarbeidsavtaler med Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og STARUS ; Stavangergruppen for rusmiddelforskning, IRIS; International Institute for Research.
Videre har en regulære samarbeidsmøter med Statsforvalter og Helse Vest i forbindelse med utformingen av oppdrag. En har regulære møter med kommuner og  spesialisthelsetjenesten/  Helseforetak regionalt, samt  nettverk for kompetansesentrene. En tilbyr følgende:

Statsforvalter:
Kompetanseutviklingstiltak i form av informasjon, kurs, konferanser, veiledning/ konsultasjon, prosjekter, m.m

Kommuner:
Ungdomsundersøkelser, Informasjon, forebyggingsprosjekter, dokumentasjon, metodeutvikling, kompetanseutvikling, planer, rådgivning, evaluering, kurs og konferanser

Spesialisthelsetjenesten:
Kompetanseutvikling i form av rådgivning, metodeutvikling, veiledning, kurs og konferanser, hospitering, rusrådgivning.

Universitet og Høgskoler:
videreutdanning i rus, forelesninger innen bachelor - og masterutdanningene, nasjonalt nettverk for videreutdanninger i rus.

Rogaland A- senter har et statlig oppdrag som kompetansesenter for rusproblematikk, og får tildelt oppgaver fra Sosial – og helsedirektoratet.

Rogaland A-senter har Rogalands 27 kommuner med til sammen 460 000 innbyggere som målgruppe, men har også oppdrag fra spesialisthelsetjenesten, samt utdanninger ved Høgskoler i landet for øvrig, hvor ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester er hovedmålgruppen.

Rogaland A-senter har som regionalt kompetansesenter følgende hovedoppgaver:
  • Rusforebygging i skoler / kommuner
  • Kompetanseutvikling innen tidlig intervensjon og behandling ift kommunenes helse- og sosialtjeneste
  • Kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten
  • Rusmiddelproblematikk i familier med barn i skolealder (nasjonalt)
  • Arbeidsliv og rus (nasjonalt)
  • Dokumentasjon og oppdragsforskning (ungdomsundersøkelser med mer)
  • Prosjekter
  • Kurs og konferanser, nasjonale og regionale