Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Om oss

Profil
"Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv i sin hånd. (K. Løgsstrup)

Rogaland A-senter dekker alle basistjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og tilbyr bredspektret og individuelt tilpasset behandling på et høyt profesjonelt nivå.

Den enkeltes liv og valg påvirker alltid andres liv og valg. Av den grunn har Rogaland A-senter en særskilt oppmerksomhet på den betydning relasjoner får for menneskers liv. Spesielt er vi opptatt av barns situasjon i familier med problematisk rusmiddelbruk. Vi ønsker å bidra til endringsprosesser som gjør at både pasienter og pårørende får øket sin evne til mestring og livsutfoldelse.

Vi prioriterer samarbeid internt og eksternt for å løse utfordringer og oppgaver i fellesskap.

Vi tilrettelegger for de gode relasjonene:
  • mellom pasient eller pårørende og behandler
  • mellom pasient og dennes familie og nettverk
  • mellom pasienter
  • mellom samarbeidspartnere, oppdragsgivere og våre avdelinger
  • mellom arbeidskolleger

Eier
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland eier Rogaland A-senter AS.  Stiftelsens styre er generalforsamling for Rogaland A-senter AS. Administrasjonen har kontorer i Knud Holms gate 3, 4005 Stavanger og konstituert daglig leder i Kirkens Bymisjon, Rogaland er Tore Sværen.

Mer informasjon om Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland finner du her.

Oppdragsgivere
Rogaland A-senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har oppdragsavtale med Helse Vest RHF og Helsedirektoratet. Les mer her

Informasjonsfolder om Rogaland A-senters behandlingstilbud 

I tillegg er Rogaland A-senter AS et av syv nasjonale kompetansesenter for rusproblematikk med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. Oppdragene favner både kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.  Helsedirektoratets egne hjemmesider kan du finne her

Kvalitetsindikatorer
Det er utarbeidet nasjonale kvalitetsindikatorer for tverrfaglig spesialisert behandling. Disse er :
  • Individuell Plan
  • Ventetid for primærbehandling
  • Avbrutte behandlingsforløp
  • Gjennomføring av brukerundersøkelser
I tillegg har Rogaland A-senter valgt en intern kvalitetsindikator:
Kartlegging og oppfølging av barn til pasienter.

Rogaland A-senter har opprettet et kvalitetsutvalg med Klinikk- og fagsjef som leder, som skal sikre kvaliteten på våre tjenestetilbud.

Brukerundersøkelser
Rogaland A-senter gjennomfører halvårlige avdelingsvise brukerundersøkelser.

Brukerutvalg
Brukerutvalget ved Rogaland A-senter består av representanter utpekt fra brukerorganisasjonen Vekst, Stiftelsen NOA og Arbeidernes Edruskapsforbund
Rogaland A-senter er en del av Helse Vest sitt tilbud innen tverrfaglige spesialisthelsetjenester.
ÅRSMELDING 2019
vedlegg.
07.05.2020

Miljøfyrtårn
Klima- og miljørapport 2020