Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Nyttige linker

Forebygging

Forebygging.no
Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmende arbeid.
www.forebygging.no
Tidlig intervensjon
Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Tidlig hjelp kan forhindre at problemene blir store og vanskeligere å håndtere. Denne nettjenesten bygger på veilederen "Fra bekymring til handling", og kan være en hjelp til deg i dette arbeidet.
www.tidligintervensjon.no
Tiltaksbasen
Database for forebyggende tiltak. Skoleprogram, kommunale tiltak.
www.forebygingstiltak.no
Kommunetorget
Råd og tips om rusmiddelpolitiske handlingsplaner og aktuelt arbeid i kommunene.
PDF-artikkel
Rapport til Helsedirektoratet:
Tidlig intervensjon
"Tidlig intervensjon ift barn av rusmisbrukende foreldre. Vurdering av kartleggingsmetoder ift risikovurdering og planlegging av tiltak", fagsjef Anders Hellman, Rogaland A-senter, spesialpsykolog Terje Knutheim, Borgestadklinikken.
Link til rapporten

Barn og unge

Kompasset
KOMPASSET er for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer. KOMPASSET tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer. Vi har avdelinger i Bergen, Sandnes, Trondheim og Oslo.
www.kompasset.org
Ventilene
Ventilene er et tilbud til ungdom i regi av Kirkens Bymisjon Rogaland: Ventilene er Kirkens Bymisjons satsing på unge pårørende, som lever eller har levd i hjem med vanskelige leveforhold. Vi inviterer og tilrettelegger for gode og utviklende helge- og ferietilbud. Med unge pårørende menes unge i alderen 6-23 år med foreldre, søsken eller andre nære personer som f.eks ruser seg, er psykisk syke, voldelige, alvorlig fysisk syke eller funksjonshemmet.
www.bymisjonen.no/ventilene
Gravid
Helsedirektoratets informasjon om graviditet og  alkohol
www.helsedirektoratet.no/gravid
Bufetat
Koordinert og helhetlig hjelp for barn og unge med omfattende og sammensatte hjelpebehov - Bufetat.no
www.bufetat.no
Huba
Psykisk helsetjeneste for Ungdom og barn i Dalane ( Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal.
Eks. på tema: Hva trenger barn og unge når foreldrene har langvarige lidelser. Ulike tema som: angst, depresjon, pubertet, skilsmisse, søvnvansker med mer.
www.huba.no
Barn og unge
Nettsted i regi av Arbeidernes Edruskapsforbund for barn og unge som har omsorgspersoner som ruser seg.
www.barnogunge.no
Morild
For deg som har en mor eller far med psykiske problemer.
www.morild.org
reddesmå.no
www.reddesmaa.no er et nettverk av fagfolk, politikere og privatepersoner som gir støtte til kravet om intensivert innsats for barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.
www.reddesmaa.no
ung.no
Offentlig informasjon for ungdom er et nettsted drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Målgruppen er mellom 14 og 20 år.
www.ung.no/
Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak for barn og unge
SLT
Skole, barnevern, helse- og sosialetat og politiets samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.Målet er et trygt lokalsamfunn. KRÅD - Det Kriminalitets Forebyggende råd er administrativt knyttet til Justisdepartementet, men er faglig uavhengig. Rådet ble opprettet i 1980.
www.kompasset.org
Ung helse
Rustelefon. Hjelpetilbud til ungdom.
www.unghelse.no

Pårørende

Helsedirektoratet
Helsedirektoratets nye informasjonsside for pårørende til pasienter med rusproblemer og psykiske lidelser.
www.helsenorge.no

Voksne for barn

VFB
www.vfb.no: er en frivillig medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse. Organisasjonen utgir blant annet heftene "Hvem kan hjelpe Jesper" og "Rusavhengig og forelder".
www.vfb.no

Rustelefonen: 08588

Rustelefon er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt, og Rustelefon garanterer full anonymitet.

Regionale Kompetansesenter for rusrelatert problematikk

Kompetansesenter rus region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter:
www.korus-stavanger.no
Kompetansesenter rus region vest Bergen v/Stiftelsen Bergensklinikkene:
www.bergensklinikkene.no
Kompetansesenter rus region sør v/Borgestadklinikken
www.borgestadklinikken.no
Kompetansesenter rus region nord v/ Nord-Norsk - kompetansesenter
www.korusnord.no
Kompetansesenter rus region øst v/Øst-norsk kompetansesenter
www.rus-ost.no
Kompetansesenter rus region midt
www.rus-midt.no/korus

Behandling

Rustiltak.no
En landsdekkende oversikt over tiltak for rusmiddelmisbrukere.
www.rustiltak.no
sykehusvalg.no
Fritt sykehusvalg Norge.
www.sykehusvalg.no
Helse Vest
Helse Vest er ett av fire regionale helseforetak i Norge, sammen med Helse Sør-AustHelse Midt-Noreg og Helse Nord.  Helse Vest RHF har overordnet ansvaret for offentlig eide sjukehus i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest skal sørge for at innbyggerne i helseregionen får helsetjenester de har krav på. Helse Vest RHF eier de fem helseforetakene i regionen og er lokalisert på Forus i Stavanger.
www.helse-vest.no
Helse Sør
Helse Sør Regionale Helseforetak
www.helse-sor.no
Brukerhjelp- oppfølging og behandling av mennesker med ROP-lidelser ( rus og psykisk helseutfordringer)

 
https://rop.no/ropbruker/brukerhjelp/oppfolging-og-behandling-av-personer-med-rop-lidelser/

Offentlig informasjon

Helsedirektoratet
Helsedirektoratets nettside om psykisk helse og rus.
www.helsedirektoratet.no/psykisk-helse-og-rus/Sider/default.aspx
Hvem gjør hva?
Helsedirektoratet
Helsedirektoratets nettside om hvem som gjør hva i rusfeltet: Kompetansesentrene for rus, rusrådgivere hos Fylkesmannen, kommuner, ruspolitiske handlingsplaner, frivillige aktører i rusfeltet mm
www.helsedirektoratet.no
Helse - og omsorgsdepartementet
www.regjeringen.no
Helsetilsynet
Statens Helsetilsyn, fører tilsyn med helse-og sosialtjenester
www.helsetilsynet.no
Pasientombudet
En informasjonsside for alle landets pasientombud
helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet
Norsk helsebibliotek
www.helsebiblioteket.no
Folkehelseinstituttet
Oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljø rettstoksologi og rusmiddelforskning og smittevern.
www.fhi.no

Internasjonale virksomheter

Nordic Centre for Welfare and Social Issues
Nordens Välfärdscenters uppgift är att genom utbildning, information, främjande av forskning, utvecklingsarbete, nätverksbyggande och internationellt samarbete förbättra kvaliteten på det socialpolitiska området i Norden.
www.nordicwelfare.org

Forskning

SIRUS
Statens Institutt for Rusmiddelforskning
www.sirus.no
SERAF
SERAF er en av i alt 8 fagenheter under Institutt for psykiatri ved Universitetet i Oslo. Senteret er opprettet med utgangspunkt i tidligere Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer og har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning. SERAF vil i tillegg drive veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.
www.seraf.uio.no
dobbeltdiagnose.no
Nettside for regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnoser.
www.dobbeltdiagnose.no
forskning.no
Et nasjonalt nettsted for allmennrettet norsk og internasjonal forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge ...
www.forskning.no
helse-stavanger.no
KoRFor driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning og er et regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Hesle Vest.
www.helse-stavanger.no
NOVA
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
NOVA er et statlig sosialforskningsinstitutt, organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.  Instituttet er  underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet, og formålet er å drive forskning og utviklingsarbeid som øker kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester er forskningstema.
www.nova.no
NOU
Norges offentlige utredninger
Forskning på rusmiddelbruk
www.regjeringen.no

Fagfelt

Rusfeltet.no
Fagrådet innen rusfeltet i Norge, landets største organisasjon innen rusfeltet.Fagrådet representerer  bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og sakdereduksjon. Blant 151 medlemmer, finnes også frivillige organisasjoner for pårørende og brukere
www.rusfelt.no
Blåkors
Hjemmesider for Blåkors Norge.
www.blakors.no

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet
www.helsedirektoratet.no
Fylkesmannen i Rogaland, helse og sosialavd
fylkesmannen.no
Universitetet i Stavanger, Samfunnsvitenskapelig fakultet
www.uis.no
Stavanger Univesitetssykehus
www.helse-stavanger.no
KORFOR, Helse Vest
Helsedirektoratets nye informasjonsside for pårørende til pasienter med rusproblemer og psykiske lidelser.
www.helse-stavanger.no
AKAN
Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani. AKAN er et trepartssanmarbeid mellom LO, NHO og staten. AKAN forholder seg til rusmiddelbruk forbudnet med arbeid, og er ikke en avholdsorganisasjon. Innsatsen rettes mot norsk arbeidsliv i privat og offentlig sektor, små og store bedrifter. AKAN er tilgjengelig for alle og er ikke en medlemsorganisasjon.
akan.no
Rus og samfunn
Nettsiden for bladet bladet "Rus og samfunn" , Utgitt av Univesitetsforlaget
www.rus.no
rusfeltet.no
Fagrådet innen rusfeltet i Norge, debatt, kommentarer og nyhetssaker.
www.rusfeltet.no

Interesseorganisasjoner

Actis
Rusfeltets samarbeidsorganisasjon. Samler frivillige organisasjoner i  Rusfeltet. Nytt om rusmiddelpolitikk i Europa og Norge.
www.actis.no
Mental Helse
landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. Har nå  etablert Mental Helse ungdom. Har egen søkemotor med mange tema på "rus" og "rus og psykiatri".
http://www.mentalhelse.no
Rådet for psykisk helse
En humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser
www.psykiskhelse.no
www.drugnews.nu
www.drugnews.nu  er  ett samarbete mellan nykterhetsrörelsen IOGT-NTO, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och Frilansgruppen Rasp.
www.drugnews.nu
MotStoff.no
Pårørendeorganisasjonen Landsforbundet mot stoffmisbruk. 70 lokalforeninger og 11 fylkeslag.
www.motstoff.no
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) ble stiftet i 1996 som en interesseorganisasjon for tidligere rusmisbrukere. RIO er partipolitisk- og verdinøytral, og dekker hele landet.
www.riorg.no
A-larm.no
Forum for åpenhet om rus og behandling
www.a-larm.no
Forbundet mot rusgift
Forbundet mot rusgift, en ruspolitisk organisasjon som jobber for studenter.
www.fmr.no
Frivillig
Selvhjelp: Oversikt over mer enn 70 ulike frivillige selvhjelpstilbud i Rogaland, innen tema barn, ungdom voksen som pårørende, eller med egne utfordringer knyttet til psykisk helse og eller rus.
Innhold: akriviteter, sosialt nettverk, frivillig innsats, arbeidsrettet tilbud.

 
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/selvhjelp