Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
12.12.2012
Marit Vasshus

Workshop for Ungdata 2012

Samtlige 26 kommuner i Rogaland var i går invitert til en arbeidsøkt for å planlegge og gjennomføre ungdomsundersøkelser i 2013. Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter var arrangør. Målet med undersøkelsene er både å oppdatere status for oppvekstsituasjon for å iverksette tiltak og å sammenlikne status i egen kommune med andre kommuner.
Nova, kommuner og Kompetansesenteret ved Rogaland A-senter har lenge drevet med undersøkelser av ungdom. Rogaland var pilot for et nytt konsept med undersøkelsen ”Ungdata” i 2010. Helsedirektoratet, Helse- og Omsorgsdepartementet og KS støtter pilotprosjektet økonomisk.

Tema
Det er seks overordnede tema i spørreskjemaet; spørsmål knyttet til foreldre og venner, skole og fremtid, helse og trivsel, tobakk og rus, risikoatferd og vold samt fritid.

Undersøkelsene besvares elektronisk, med en tidsbruk på max en time. I spørreskjemaet er det både obligatoriske og valgfrie moduler. Resultatene anonymiseres og knyttes til en nasjonal database for å sammenlikne data.Hvem gjør hva?
Kompetansesenteret og NOVA(Norsk institutt for forskning om oppvekst, velverd og aldring) er faglig ansvarlige for undersøkelsene og Kompetansesenteret ved Rogaland A-senter har en sentral rolle ved å invitere kommunene til informasjon og erfaringsdeling og veiler kommunene ift planlegging og gjennomføring.

Slike undersøkelser av ungdom har vært gjort fra 1990 – tallet ved Rogaland A-senters kompetansesenter. Dagens undersøkelser dekker et bredt spekter av oppvekstvilkår knyttet til folkehelse og forebygging blant unge.

NOVA sørger for at datainnsamlingen er juridisk og etisk forsvarlig ved å kvalitetssikre spørsmål og utarbeide standard. Undersøkelsens standardløsning er kostnadsfri.

Ungdata fra A-Å
 • Undersøkelsen forankres lokalt
 • Kommunene kontakter Kompetansesenter rus Stavanger for avtale
 • Skoler kontaktes og rekrutteres
 • Spørreskjema utformes og kvalitet sikres
 • Tidspunkt for undersøkelsene avklares
 • Skolene motiveres og veiledes
 • Elever og foresatte informeres
 • Gjennomføring
 • Data vaskes og lagres hos NOVA
 • Kommunene får tilsendt rapporter med resultater;
 • svaratferd på spørsmål
 • totalt og fordelt på kjønn og klassetrinn
 • Nøkkelrapporter – enkelte tall sammenliknes med nasjonale tall
 • Etterarbeid og bruk av tall
Tema for dagens work-shop var kommunens oppgaver frem til gjennomføring av ungdomsundersøkelsen, tidsplan og hvordan lager man en plan for gjennomføring?Kontaktperson ved Kompetansesenter rus Stavanger: Eyvind Ohm
Mail: eyvind.ohm@ras.rl.no

Telefon: 51 72 90 00
ungdata-2013-eo