Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
13.05.2014
Marit Vasshus

Vanedannende legemidler- ny veileder

Nå foreligger nyrevidert og tilgjengelig Nasjonal faglig veileder "Vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet", utgitt av Helsedirektoratet.
Helsepersonell med rekvireringsrett
Hovedmålgruppen for veilederen er helsepersonell med rekvireringsrett, i første rekke allmennleger, som står for 80-90% av all rekvirering av vanedannende legemidler i Norge. Rekvireringsrådene gjelder også tannleger. Veilederen har et eget kapitel for apotekpersonell.

Veilederen kan også være til nytte for annet helsepersonell. Det er viktig at alt helsepersonell i sitt møte aktuelle pasienter har god kunnskap og forståelse om bruk av vanedannende legemidler og deres virkninger og bivirkninger.

Veilederen har også som formål å hindre at pasienter blir avhengige av vanedannende legemidler og at det ytes god hjelp til dem som bør trappe ned og slutte.

Kunnskap om virkninger og bivirkninger av vanedannende legemidler
Veilederen skal derfor gi god faglig støtte til helsepersonell som rekvirerer vanedannende legemidler, slik at avhengighet kan unngås og pasienter som allerede er avhengige, får hjelp til å trappe ned. Hensikten med veilederen er å gi rekvirenter nødvendige kunnskap for riktig bruk av vanedannende legemidler.

veileder.

For mer informasjon
www.helsedirektoratet.no.  

Avdeling medisinsk utstyr og legemidler, tlf. 810 20 050,
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
ill-solastrand-700