Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
24.06.2013
Marit Vasshus

Ungdata Sola 2013 - mindre alkoholbruk og økt trivsel

Sola er en blant 21 Rogalandskommuner som har gjennomført Ungdata 2013 under veiledning av Kompetansesenter rus Stavanger, ved Rogaland A-senter. Funnene viser økt trivsel og foreldreinvolvering og gjensidig tillit mellom foreldre og barn. De fleste ungdommene er fornøyd med livet sitt og de bruker mindre alkohol.
Politikerne i Sola kommue har bestilt undersøkelsen, som ble presentert for kommunestyret i Sola 13. juni 2013 av Eyvind Ohm, rådgiver ved Kompetansesenter rus, Stavanger ved Rogaland A-senter.

Ungdata er et standardisert system for å gjennomføre lokale undersøkelser i ungdomsskoler og videregående. Den kartlegger lokal oppvekstsituasjon ift livskvalitet, handlinger og holdninger.

860 elever fra 3 ungdomsskoler og en videregående skole
Undersøkelsen i Sola ble gjennomført på 3 ungdomsskoler og en videregående skole i februar/mars 2013, i samme periode som 20 andre kommuner i Rogaland.

Den omfatter 860 elever i 8. - 10. klasse som har besvart undersøkelsen med en svarprosent 88%. Videregående skole 1.år, har 160 elever med en svarprosent 65%. Sola kommune gjennomførte UngData forrige gang i 2010.

Funnene gir kunnskapsgrunnlag for lokalt ungdomsarbeid
Problemområder synliggjøres, man kan iverksette tiltak og evaluere forebyggende arbeid, politisk planarbeid og interkommunalt samarbeid med bakgrunn i funnene. En ønsker også å fremme dialog med ungdom, foreldre, skole og andre aktører i forebyggende arbeid.

2013-ungdatasola-helenrune1

Foto: fra venstre: Helen Færøy, SLT - koordinator og kommunalsjef Rune Moen, Oppvekst og levekår, begge fra Sola kommune som skal videreføre bestillingen fra politikerne i Sola kommunestyre.

Temaområder i undersøkelsen
Fem temaområder fokuseres i kartleggingen. ”Foreldre og venner” fokuserer på relasjoner og trivsel i nærmiljø. ”Skole og framtid” handler om trivsel og tanker om framtida. ”Helse og trivsel” tematiserer psykisk helse og mobbing. ”Tobakk og rus” inkluderer bruk av alkohol og illegale rusmidler. Det femte og siste området ”Risikoatferd” tematiserer kontakt med politi, vold og trusler.

Foreldre venner og fritid
Oppsummert viser undersøkelsen blant ungdom i Sola kommune følgende resultat:
  • Ungdom flest er fornøyd med livet sitt
  • Høy grad av foreldreinvolvering og gjensidig tillit
  • Høyere trivsel og mindre skulk på vg1
  • Synkende deltakelse i organisert  fritid
  • Gutter & dataspill øker – gir dette grunn til bekymring?


Interesserte og aktive poltikere i Sola kommunestyre hadde mange relevante spørsmål til resultatene av undersøkelsen blant elever i ungdomsskolene og videregående skole.

Forhold til foreldre
Det foreligger høy grad av foreldretillit og høy grad av foreldreinvolvering og foreldrene kjenner barnas venner. 95 % av elevene stoler på foreldrene og 90% svarer at de har foreldre som stoler på dem.

Hva gir status i vennekretsen?
92% svarer at det å stole på gir status i vennekretsen. Bruk av alkohol og rusmidler gir lav status; kun 9% svarer at det gir status å være full, og kun 5% sier det gir status i vennekretsen å bruke hasj.

Nære relasjoner og trivsel
Hvem snakker ungdom med når de har problemer? 73% snakker med en god venn, 54% snakker med mor, 24% snakker med far, 19% snakker med søsken. 15% har ingen å snakke med og 5% snakker med lærer. Det er markant nedgang i skoleskulk og færre krangler med lærer enn i 2010. 5% sier de mobbes hver 14.dag eller oftere.

Foreldre og alkohol
Ungdom ønsker klarere regler for alkoholbruk av foreldrene og de hører etter hva foreldrene sier. Det foreligger en sterk sammenheng mellom foreldreregler og ungdoms drikking.

Av ungdomsskoleelever som får lov å drikke av foreldrene sine, drikker 59% ukentlig eller månedlig. Tilsvarende tall for de som ikke får lov til å drikke er 3%. Det er også sammenheng mellom mor/fars drikking og ungdoms drikking. Resultatene for ungdommene viser nedgang i rusbruk og mindre problematferd. 84% sier at de aldri eller sjelden bruker alkohol. Bare 11% har vært tydelig beruset i ungdomsskolen. I videregående skole har 35 % vært tydelig beruset, det er en klar nedgang fra 53% i 2010.

Oppsummering av helse/trivsel, rus og risikoatferd/vold
Det foreligger en relativ høy forekomst av emosjonelle og psykiske plager, særlig hos jenter.
44% jenter sier de er mye bekymret eller veldig plaget. 20- 30% plages av nedstemthet. 28% jenter svarer de har lett for å klandre seg selv. Vi vet ikke hva dette betyr. Kan dette forklares som en sammenheng mellom forventningspress i et prestasjonssamfunn? Handler det om bevisstgjøring av følelser? Undersøkelsen viser et dårligere selv- og kroppsbilde hos jenter.

2013-ungdatasola-eyvindhele

Foto: fra venstre: Eyvind Ohm, rådgiver ved Kompetansesenter rus Stavanger, har samarbeidet med Sola kommune representert ved kommunalsjef Rune Moen og SLT - koordinator Helen Færøy, om planlegging og gjennomføring av undersøkelsen.

Samarbeid mellom kommune, KoRus og NOVA
Undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunen, Kompetansesenter rus, Stavanger( KoRus) og NOVA og finansieres av Helsedirektoratet, Barne – , likestillings-og inkluderingsdepartementet  og Justis – og beredskapsdepartementet. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk i skoletiden. Data lagres i en nasjonal database som muliggjør sammenligninger.
2013-ungdata-sola-eyvind-3