Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
13.10.2014
Marit Vasshus

Uønsker skolefravær i ungdomsskolen?

Kompetansesenter rus, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og Statped har inngått samarbeid for å styrke arbeidet med uønsket skolefravær. Vi henvender oss til kommuner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane som inviteres til å søke om å delta i dette utviklingsarbeidet. Søkandsfrist for å delta er 14. november 2014.
Se vedlagte informasjonsskriv til kommunene.

Vi ønsker å styrke arbeidet rundt elever som er i risiko for å droppe ut av skolen. Det er signifikante sammenhenger mellom skulk, fravær og karakterer i ungdomsskolen og det å droppe ut av videregående skole - noe nesten en tredjedel av elevene gjør.

Elever med mye ulegitimert fravær, og som på en eller annen måte er i konflikt med skolen, synes i større grad enn andre å få vanskeligheter senere i livet.

Elever med lære- og atferdsvansker i skolen, er overrepresentert blant de som i voksen alder får problemer med rusbruk, kriminalitet og psykiske vansker.

Mål for prosjektet
- styrke kompetanse blant ansatte i skolen og skolens   støtteapparat som arbeider nær elevene
- utvikle, gjennomføre og implementere registrering og  oppfølgingsrutiner for fravær
- styrke samarbeidet mellom hjem og skole

Kompetansesentrene tilbyr kommunen kompetanse innen tematiske områder som for eksempel
- arbeid med utsatte barn /unge
- klasseledelse og læringsmiljø
- lese og skrivevansker hos unge
- rus og psykiske vansker
- barnesamtalen

Kommuner som er interessert i å arbeide med ovennevnte problemstillinger inviteres til å henvende seg skriftlig til KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, Vestre Torggt 11, 5015 Bergen