Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
21.11.2016
Marit Vasshus

Tilskuddsordninger i Helsedirektoratet til rusarbeid for 2017

Helsedirektoratet har, ifølge Fagrådet, lyst ut en rekke tilskuddsordninger til rus og psykisk helsearbeid for 2017. 502,6 millioner kroner skal fordeles på rus og psykisk helsefeltet
Det gjelder ordninger med ulike målgrupper og kriterier. Alle ordningene har et forbehold i forhold til budsjettbehandlingen i Stortinget.  Helsedirektoratet får vanligvis inn søknader på  betydelig høyere beløp enn det som bevilges.

Mer informasjon: http://www.rusfeltet.no/tilskuddsordninger-i-helsedirektoratet-til-rusarbeid-for-2017/#.WDLwnU2Qyot .

Tre tilskudd som har søknadsfrist 15.desember 2016:

Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring
Kap 765 post 72 på statsbudsjettet. Stiftelser og organisasjoner kan søke på potten  106 millioner kroner.

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats
Kap 714 post 70 på statsbudsjettet. Her er det også stiftelser og organisasjoner som kan søke, men det er et krav om at stiftelsen eller organisasjonen arbeider på nasjonalt nivå eller har landsomfattende oppgaver knyttet til et av innsatsområdene som er; rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid, oppvekst eller arbeidsliv. Potten som skal fordeles her er på 43 millioner kroner.

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner
Kap 714 post 70 på statsbudsjettet. Her er det nasjonale frivillige rusmiddelpolitiske medlemsorganisasjoner med over 100 medlemmer og minimum to lokallag i to fylker som kan søke. Den nasjonale delen søker på vegne av hele organisasjonen og det stilles krav til organisasjonens vedtekter og medlemskontingent. Beløpet som fordeles er på ca 18 millioner kroner.

To andre tilskudd har søknadsfrist 1.februar 2017:

Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet
Kap 765 post 71 på statsbudsjettet. Stiftelser, organisasjoner og private bedrifter kan søke på disse midlene. Formålet er å styrke organisasjoners drift og informasjonsvirksomhet. Målet er økt bruker-medvirkningen både individuelt og på systemnivå i utforming av tilbud og tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Herunder styrking av brukerstyrte tiltak, opplæring av bruker-representanter og selvhjelpsgrupper. 110,6 millioner skal fordeles.

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov
Kap.765 post 60 og Fagrådet har omtalt den tidligere.  Offentlige instanser kan søke på 225 millioner kroner.

En tilskuddordninger har søknadsfrist 1.mars 2017:

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke
Her kan alle søke og målet er å styrke kunnskap om fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykisk sykdom. 2 millioner kroner er avsatt.. Les mer her..
http://www.rusfeltet.no/tilskuddsordninger-i-helsedirektoratet-til-rusarbeid-for-2017/#.WDLwnU2Qyot.
 
sparegris