Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
20.03.2014
Marit Vasshus

Tilskuddsmidler til arbeid med retningslinjer innen rus og psykisk helse

Helsedirektoratet lyser nå ut tilskudds- midler på 7, 9 millioner til å implementere faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet.
Tilskudd til bedre kvalitet
Det er godt dokumentert at ny kunnskap ofte ikke når ut i praksis og at utarbeidelse av retningslinjer og veiledere ikke er tilstrekkelig. Tilskuddsordningen skal stimulere til tiltak som bedrer kvaliteten i tilbudet til pasienter/brukere med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer og deres nærmeste ved at ny kunnskap gjøres kjent og tas i bruk i tjenestene.

Hvem kan søke
Statlige mottakere, Kommuner, Statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter, Stiftelser, Organisasjoner. Tilskuddsår er for 2014,  med referanse til statsbudsjettet: Kap. 764, post 72 Helse- og omsorgsdepartementet Beløp til fordeling:7,9 mill. kroner.

Søknadsfrist er 1.mai 2014.

Mål for ordningen
Målet er å implementere nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som et ledd i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015), IS-1162. Målgruppen er personer med psykiske lidelser og/ eller ruslidelser. Som delmål skal brukeren styrkes ved hjelp av kunnskapsbasert praksis, øke kompetansen til tjenesteutøverne og legge bedre til rette for å utøve god praksis.

Tildelingskriterier
Tiltak som inkluderer anbefalinger om brukermedvirkning, som for eksempel individuell plan, og som bidrar til bedre praksis ved at brukererfaringer vektlegges vil bli prioritert. Midler tildeles for ett år, og tilskuddordningen vurderes årlig i forhold til om den videreføres.

Hvordan søke
Elektronisk søknadsskjema finnes i Altinn. I Altinn logger du på med BankID/MinID. For mer informasjon om skjema i Altinn se infosak Hvordan søke og rapportere i Altinn /Om/nyheter/Sider/soke-tilskudd-fra-helsedirektoratet-fra-1oktober-gjor-du-dette-i-altinn.aspx. 

Søknadsskjema i Altinn https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode=1&ServiceCode=2799. (ekstern lenke)

Se Helsedirektoratets link:
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/implementering-av-faglige-anbefalinger-i-nasjonale-retningslinjer-og-veiledere-pa-rus-og-psykisk-helsefeltet-2014.aspx.