Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
25.02.2013
Marit Vasshus

Tilskudd til videreutdanninger i psykisk helse og arbeid med barn og unge

Helsedirektoratet gir via søknad til Fylkesmannen tilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge og tilskudd til videre-/etterutdanning i rusproblematikk. Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddsordningene på www.helsedirektoratet.no
Fylkesmennene har også i 2013 ansvaret for å forvalte disse tilskuddsordningene.

Søknadsfristen er 1. april for begge ordningene. De elektroniske søknadsskjemaene som er vedlagt kunngjøring skal benyttes.

Tidsfrister
Fylkesmannen skal innen 1. mai 2013 oversende til Helsedirektoratet opplysninger om sitt samlede behov for tilskuddsmidler knyttet til kvalifiserte søknader.

Helsedirektoratet vil innen 1. juni 2013 på bakgrunn av søknadsgrunnlaget i fylkene foreta en fylkesvis fordeling av tilskuddsrammen.

Kunngjøringene er publisert på fylkesmannens nettsider for å gjøre tilskuddsordningene kjent overfor de målgruppene som tilskuddsordningene henvender seg til.  

Ordningen med videre-/etterutdanning på rusfeltet er økt fra 10 mill. i 2012 til 25 mill. i 2013. 

Hvem kan søke?
Målgruppa for denne ordningen er kommuner, politietat og kriminalomsorg. I tillegg omfattes organisasjoner, private bedrifter og stiftelser.  

Lenker til helsedirektoratets kunngjøring:
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/videreutdanning-i-tverrfaglig-psykisk-helsearbeid-og-tverrfaglig-psykososialt-arbeid-med-barn-og-unge-.aspx

http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/stimuleringstilskudd-til-videre-etterutdanning-i-rusproblematikk-2013.aspx
helsefonna-plenum-gang