Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
24.01.2014
Marit Vasshus

Tilskudd til lokalt forebyggende arbeid SLT

Tilskudd til samarbeid om lokalt forebyggende arbeid mot rus, kriminalitet og vold ( SLT - kooordinator og aktiviteter)kan nå søkes om hos Helsedirektoratet.
Tilskudd til samarbeid om rus-, kriminalitets og voldsforebyggende koordinatorer for 2014 kunngjort på Helsedirektoratets nettsider, se vedlegg for kunngjøringsbrev.

Samarbeid om rus-, kriminalitets- og voldsforebygging nasjonalt og lokalt
KRÅD har de siste 20 årene utviklet SLT-modellen i nært samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer: http://www.krad.no/slt

Erfaringer viser at rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid henger nært sammen. Dette bekreftes også i evalueringen ”Modell for forebygging av kriminalitet? Evaluering av Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)”. (PHS Forskning 2008:4). http://www.krad.no/slt/modellen/evaluering-2008. Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i 2010 å samordne tilskuddsmidler for å styrke lokalt rus-, kriminalitets-, og voldsforebyggende arbeid.

Formålet med tilskuddsordningen
Stimulere til samordning av kommunalt rus-, kriminalitets-, og voldsforebyggende arbeid, der det forebyggende arbeidet skal spisses mot kunnskapsbaserte tiltak overfor risikoutsatte barn, ungdom og foreldre. Tilskuddet skal bidra til bedre samordning og utnyttelse av lokale ressurser.

For mer informasjon
http://www.krad.no/slt/stimuleringsmidler

http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/lokale-rus--kriminalitets-og-voldsforebyggende-koordinatorer.aspx

Hvem kan søke
Kommunen (event flere kommuner) i samarbeid med politiet/lensmannen.

Søknadsfrist: 01.03.2014

Kontaktepersoner i Helsedirektoratet
Irene Prestøy Lie; irene.prestoy@helsedir.no, tlf: 24 16 37 48
Guri Sæther: guri.saether@helsedir.no, tlf: 24 16 39 83.
shutterstock 70895284%5b1%5d teeenboy casual