Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
29.06.2009
MV

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2009

Kommuner kan søke tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2009, over statsbudsjettet kap 761 post 63 via Fylkesmannen til Helsedirektoratet. Det er restmidler på 10 millioner kroner som alle kommuner kan søke midler til tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer. Tilskuddsordningene inngår i Opptrappingsplanen for rusfeltet med mål om å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Søknadsfrist er 13. juli. Kommuner med behov for lenger "bearbeidingstid" har søknadsfrist til Fylkesmannen innen 15. september 2009.