Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
15.01.2010
MV

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Kommuner kan nå søke tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2010 innen 15.februar i år.
Tilskuddsordningen er endret i forhold til tidligere.

Formålet med tilskuddsordningen er oppbygging av kapasitet innen kommunalt rusarbeid for å gi et bedre grunnlag for at mennesker med rusproblemer får et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Bedre kapasitet i den kommunale tjenesten vil gi grunnlag for å utvikle kvaliteten i tilbudet som ytes.

Satsningen må ses i sammenheng med mulighetene for kompetanseutvikling gjennom de regionale kompetansesentre - rus og de kompetansetiltakene som fylkesmannen og Helsedirektoratet tilbyr innen helse- og omsorg.

Følgende tidligere tilskuddsordninger erstattes fra 2010 av ordningen:

Tilskudd til LAR-arbeid i kommunene (LAR)

Tilskudd til styrking av oppfølgingstjenester (STYRK)

Tilskudd til lavterskel helsetiltak (LAV)

Tilskudd til koordinerende tillitsperson (KTP) *

Les mer:
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommuner/tilskudd_til_kommunalt_rusarbeid_for_2010_645624