Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
26.03.2014
Marit Vasshus

Tilskudd til kommunale psykologer i helse - og omsorg

Helsedirektoratet utvider søknadsfristen på tilskuddsmidler på 100 milllioner til «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene». Formålet er å styrke psykologkompetansen i det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Søknadsfristen er utvidet til 1. mai.
Kommunale psykologer i helse- og omsorg

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er målgruppen for tilskuddet. Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 764.60 for 2014. Bevilgningen er en styrking på 40 millioner kroner fra fjoråret. Formålet er å styrke psykologkompetansen i det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Søknadsfristen er utvidet til 1. mai.

Noen hovedpunkter for ordningen
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid, samt utredning, behandling og rehabilitering, innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
  • Tilbud rettet mot både hele befolkningen, enkeltindivider, grupper, familier og lokalmiljø
  • Gratis tilbud uten henvisning – lett tilgjengelighet
  • Bredt tverrfaglig samarbeid, eksempelvis med fastlegene, helsestasjon og skolehelsetjeneste, spesialisthelsetjenesten mv.
  • Målgruppe er alle aldersgrupper, herunder barn og unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av skolen.
  • Oppfordrer til interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig
  • Oppfordrer kommunene til å vurdere å benytte psykologstilling for å understøtte regjeringens satsing på økt gjennomføring i videregående skole.
  • Helsedirektoratet arbeider med å legge til rette for et strukturert opplegg med opplæring og ulike fagtiltak for kommuner som knytter psykologen til dette formålet.
  • Tilskudd kan gis for ett år av gangen i inntil 6 år
  • Lokal tilpasning av psykologtilbudet
Mer informasjon
Vedlagt følger lenke med nærmere informasjon, regelverk og søknadsskjema for ordningen.

Her er kunngjøringen:
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-rekrutteringstilskudd-2014.aspx.

Helsedirektoratet håper på riktig mange søkander.

Kontakt
Ved behov, ta gjerne kontakt med Camilla Hjelle, e-post: Camilla.Hjelle@helsedir.no
telefon: 24 16 34 22, eller

Jannicke Leknes, seniorrådgiver
e-post:  jbl@helsedir.no
telefon: 24 16 32 52

Helsedirektoratet:
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no.

se nyhetssak på www.rogaland-asenter.no den 24.januar 2014.