Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
21.06.2018
Marit Vasshus

Tilskudd til å identifisere og følge opp utsatte barn systematisk

Kommuner kan nå søke tilskudd til arbeid med disse barna innen 20.august hos Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir..
Tilskuddsordningen ble i 2018 samordnet med tilskuddsordningen «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling». Bufdir forvalter tilskuddsordningen i samråd med Helsedirektoratet. For 2018 er 30,2 mill. kroner satt av til formålet på statsbudsjettet.

Deler av bevilgningen øremerkes kommuner som har pågående prosjekttilskudd fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) i 2017. Bufdir samarbeider med Helsedirektoratet om å bistå og veilede kommunene med utviklingsarbeidet.

Rapporteringsfrist: 
Prosjektperioden er i utgangspunktet 2 år fra vedtaksdato, med delrapportering etter ett år og sluttrapportering etter to år. Kommuner som mottok tilskudd fra Bufdir i 2016 til modellutvikling, kan søke om tilskudd til implementering av kommunens modell, mv. Prosjektperioden er da ett år fra vedtaksdato, med sluttrapportering ved prosjektperiodens utløp.

For BTI: Kommuner og bydeler i Oslo som har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling» i 2017, og øvrige bydeler i Oslo kommune, kan søke om inntil kr 300 000 i statlig tilskudd i 2018 og 2019. Se rundskrivets punkt 3.3.

Søk nå: Send inn skjema i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Hvis din kommune ikke har søkt om tilskudd via portalen tidligere, må du lese råd og veiledning nøye.
Hvem kan søke:
Kommuner. Se også under om målgruppe og hva dere kan søke om. 

Regelverk for tilskuddsordningen - Rundskriv 19/2018
les mer:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Tilskudd_til_systematisk_identifikasjon_og_oppflg/
 
Kontaktpersoner lokalt på KoRus vest Stavanger ved Rogaland A-senter, for Rogaland:
Bernt Netland, bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548

Ingrid R.Strømsvold, ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no. tlf: 51 72 90 00
 
Kontaktpersoner i Bufdir:
alle spørsmål omkring tilskudd og søknad rettes til Bufdir ved: bendicte.petersen@bufdir.no
og/eller silje.vie.solhjell@bufdir.no
shutterstock 21202828%5b1%5dthougtful 5 year girl outdoors