Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
28.01.2015
Marit Vasshus

Tidligere rusbrukere hjelper hverandre

- Å ha et trygt sted å gå til er viktig. Hos oss betyr budskapet om tilfriskning svært mye. Yrkestittel eller sosial status er mindre viktig, vi er likeverdige. Å bygge mellommenneskelige relasjoner er svært sentralt for oss, sier en av medlemmene i Haugesund, som deltok på fagdagen om rus og Brukerplan i Aksdal 19.januar med over 300 fagfolk fra Nord-Rogaland.
Mennesker som tidligere har strevd med narkotikamisbruk, tilbyr å støtte andre gjennom å møtes i anonyme grupper som har taushetsplikt i brukerorganisasjonen NA, Anonyme narkomane.

 
-         Som rusmisbruker er du veldig redd, understreker han. Vi har ett formål, det er å holde oss rusfrie. Våre verdier er ærlig, åpen, tillit, ydmyk. Her må vi ta ansvar for egne handlinger, det nytter ikke å skylde på andre eller på samfunnet. Og erfaringer fra gruppene viser at rusfrihet oppnås mye oftere ved å delta i disse gruppene, sier en av deltakerne i organisasjonen.


Deltakere i Anonyme narkomane møter andre for støtte, erfaringsdeling og sosialt fellesskap. Virksomheten startet i Norge i 1987 og region vest har 14 grupper for mennesker som vil slutte med rusmidler. De møtes for å dele erfaringer om tilfriskning fra rusavhengighet. Dette er et likemannsarbeid. Møtene ledes etter tur av medlemmene, som deler på oppgaver.

 For mer informasjon: NA Norge: www.nanorge.org.

Selvhjelp

Selvhjelp er en stiftelse som har oppdrag fra og støttes av Helsedirektoratet. Organisasjonen skal spre informasjon gi selvhjelp som er helsefremmende ift forebygging, behandling og rehabilitering. Fellestrekk ved selvhjelp er den enkeltes ressurser, at problemer er erkjent, aktiv deltakelse, likeverd og toleranse, åpenhet, selvregulering og taushetsplikt. www.selvhjelp.no.

 

Ambulansetjenestens møter med rusbruk

Ifølge Trond Kibsgaard, fagkoordinator ambulanse i Helse Fonna har man 23 000 ambulanseoppdrag fordelt på 6632 akutte, 8559 akutte og 8417 "vanlige" oppdrag.

Ambulansesjåfører som håndterer dette, har fire års høyskoleutdanning. Disse må forholde seg til taushetsplikt og erfarer dette som en vesentlig utfordring mellom tjenester og distrikter fra Bergen til Stavanger. Enkelte pasienter med rusproblemer krever omfattende ressursbruk, fordi det forekommer gjentatte utkallinger, ifølge  Kibsgaard.

 
Utfordringer for ambulansepersonell

Kibsgaard fremhever noen av utfordringene som ambulansepersonell kan møte når de hånterer pasienter med rusrelaterte vansker;

-Legevakten henviser ikke pasienter som er ruset til videre hjelp.

-Fastlegene får ikke opplysninger/epikriser, fordi det finnes ikke rutiner eller datasystemer

- Det fins ikke rusakutt mottak

- AMK har for lite ressurser ift mengden henvendelser

- pasientene ringer heller akutt mottak på kvelden, fremfor å oppsøke fastlegen sin på dagtid

- personell får ikke plassert pasienter som trenger ytterligere oppfølging
ill-seilbrett