Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
04.12.2013
Marit Vasshus

Tidlig samtale om levevaner for gravide

Regjeringen vil bruke 2 millioner fra statsbudsjett for 2014 i et prosjekt for å redusere antall medfødte alkoholskader og andre skader som skyldes gravides bruk av alkohol og andre rusmidler Som en del avsvangeskapsomsorgen tilbys samtaler om livsvaner. Kompetansesenter rus Stavanger driver pilotprosjektet Frida.
Prosjektleder Elina Barane Helland, Pilotprosjektet "Frida":
Tidlig samtale om levevaner i gravidietet, ved Kompetansesenter rus- region vest Stavanger.


Tidlig konsultasjon
Pilotprosjektet skjer i samarbeid mellom Kompetansesenter rus region vest Stavanger, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Prosjektet evalueres av forskningsinstituttet IRIS. Samtalen med gravide skal komme i tillegg til ordinær førstegangskonsultasjon som vanligvis skjer i uke 10-12 i svangerskapet. Det er behov for tidlig informasjon til gravide bl.a. om alkohol, tobakk, legemidler, andre rusmidler, folat, tidlig ultralyd og ev. overvekt.

Samtalemåter som åpner for informasjon
Formålet med prosjektet er å prøve ut tidlig samtale med rådgivning og utvikle samtalemetode og samtalerutiner. Samt å få erfaringer med å forebygge medfødte alkoholskader og andre skader. Man ønsker også erfaring med å rekruttere kvinner til tidlig samtale og hvordan organisere arbeidet. Man trenger oversikt over hvor mange som ønsker å benytte tilbudet og hvordan kvinnene får informasjon.

Helsesøstre i åtte kommuner
I juli 2013 deltar åtte kommuner og atten jordmødre i Rogaland i prosjektet og rundt 120 gravide kvinner har deltatt. I tillegg til samtalene med gravide omfatter prosjektet informasjon til gravide og opplæring av jordmødre. Det har vist seg mer tidkrevende enn antatt å rekruttere og gjøre samtaletilbudet kjent for kvinner som nylig har fått vite om graviditeten.

Positiv interesse
Erfaringer så langt viser at både jordmødre og gravide er positive til tiltaket. Flere kommuner har meldt sin interesse, og et veiledningshefte for helsepersonell foreligger. Informasjon finnes på www.Helsenorge.no . Det foreslås at tiltaket videreføres med 2 millioner kroner i 2014.

To-årig prosjekt
Helsedirektoratet startet høsten 2012 opp pilotprosjekt i svangerskapsomsorgen med tidlig samtale om livsvaner i graviditet, som del av oppdrag knyttet til Opptrappingsplan for rus (2007-2012), jf. også Meld. St. 30 (2011-2012), Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.

Les mer:
http://www.regjeringen.no/pages/38489466/PDFS/PRP201320140001HODDDDPDFS.pdf

Kontaktperson:
Elin Barane Helland; mail: elin.barane.helland@ras.rl.no
mobil : 918 39 332.
elin barane helland%5b2%5d