Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
11.05.2012
Marit Vasshus

Svangerskap er skreddesrydd for forandring

- Ved svangerskap gjennomgår kvinner generelt en reorganisering av psyken, og gjennomgår en modning, enten svangerskapet er ønsket eller uønsket, sier Anette Bjelland, psykologspesialist ved Behandlingsavdelingen på Rogaland A-senter. Virksomheten gir tilbud til gravide kvinner med rusrelaterte problemer gjennom å stimulere tilknytning og ”mødring”.
Skreddersydde tilbud trengs
-Relasjonen til andre og oss selv endres, det psykiske forsvaret blir ”tynnere” og kvinnen får rikere tilgang til sitt indre liv, både til gode og vonde tanker, forklarer Bjelland. Svangerskapet er skreddersydd for forandring. Ved rusproblemer skjer ikke disse endringene og ofte er det mange årsaker til det.

Gravide med rusproblemer trenger skreddersydde tilbud for den enkelte, og vi må utvikle en vifte av tilbud for hvert barn og hver kvinne, sier Bjelland. All rusbruk er problematisk ved graviditet og kvinnen kan profitere på stabile hjelpere over tid. Vi må ha fokus både på kvinnen og god omsorg for barnet, fremhever psykologspesialisten. Ofte får kvinnen og barnet mye støtte første leveår, mens det er sårbart ift oppfølging senere.En del av disse mødrene opplever å miste omsorgen for barna sine i løpet av barnets 2. -3.  leveår. Selv om barnet kommer under gode omsorgsforhold, vil barnet allerede været preget av tidlig tilknytning og hjerneutvikling forut for forsterhjemsplasseringen. Ved usikker tilknytning hos foreldrene i deres oppvekst, overføres dette til barnet i en del tilfeller, påpeker psykologspesialist Annette Bjelland.

Gravideteam ved Rogaland A-senter
Rogaland A-senter har hatt en gravidekoordinator fra 2010, og temaet som ble etablert i 2012 har overlege med spesialitet i allmenmedisin med medisinsk ansvar, psykologspesialist med fag- og behandlingsansvar og egen koordinator for ansvarsgrupper. Miljøpersonell med rusfaglig kompetanse er viktige støttepersoner og jobber med aktiviteter for rusmestring.

Behandlingslinjer
Gravide med rusproblemer prioriteres ved inntak, enten det gjelder samtykke etter Helse – og omsorgstjenesteloven § 10-3, 10-4 eller mot samtykke. Oppholdet er da på 3 x 3 uker, og ny vurdering må gjøres.

Over halvparten av innleggelsene av gravide er frivillig, og tallet er økende. Etter avrusing og ved motivasjon for behandling, prøves ut et tilbud ved Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter. Oppholdet har varighet frem til fødsel, og følges av evaluering av rusproblem og motivasjon hos kvinnen. På grunn av gravide pasienter ved døgnavdelingene, får man et naturlig familiefokus også hos øvrige pasienter i behandling. Få kvinner avviser å samtykke til behandling, men kan gjøre det. Gravide kvinner som er innlagt frivillig deltar i gruppesamtaler, individuell behandling, ansvarsgrupper, behandlingsplanlegging og arbeid med Individuell plan.

På slutten av svangerskapet inkluderes ofte barnevernstjenesten frivillig, sammen med forsterket helsestasjon. Psykologspesialist fra Rogaland A-senter deltar i ambulant eller poliklinisk behandling etter fødsel.

Egen avdeling for gravide
Rogaland A-senter lager nå en egen gravidefløy, som er skjermet fra de andre pasientene. Her kan man jobbe med fødselsforberedelser, tilknytning og samtaler som stimulerer modning.

I regionen fødes det 6500 barn i året. Det er et bekymringsfullt antall barn som er alkoholeksponerte i svangerskapet, viser nasjonale undersøkelser. Disse barna kan være abstinente og ha reguleringsproblemer ift matinntak, søvn og hvile. Dette er ofte ikke avdekket hverken på sykehus, helsestasjon eller etter hvert i barnehage, ifølge psykologspesialist Bjelland. Barna kan i tillegg til å ha lav fødselsvekt, få vansker med oppmerksomhet, konsentrasjon, sosial atferd, og kan senere får ADHD diagnose.

Abstinens er forårsaket av rusbruk helt frem til fødsel. Alkohol er vanskelig å identifisere, og viser bare ved inntak av alkohol kort før fødsel. TWAK - spørreskjema skal innføres og brukes av jormødre og leger for å fange opp problematisk alkohol og rusinntak i svangerskapet. Inntil for få år siden var bare 17 barn diagnostisert som russkadde, disse tallene viser underrapprotering og underdiagnostisering, påpeker Bjelland.

Rusfrihet skaper ikke i seg selv en god mor eller far. Rusmisbrukere kan ha lite trening i stressmestring, og kan tendere til å ruse vanskelige følelser bort midlertidig. Disse foreldrene trenger tett oppfølging, gjerne henvist fra Rogaland A-senter for tett oppfølging i døgnbehandling, eventuelt ambulant.

Mødreskap og tilknytning
Ved Rogaland A-senter forberedes og motiveres kvinnen for mødreskap og tilknytning. Noen kvinner har ikke motivasjon eller mulighet for behandlingendring på kort tid og for stor avstand til kvinnens utvikling og barnets behov etter fødsel, på grunn av sen oppdagelse av svangerskap.

Rogaland A-senter kan anbefale overføring til oppfølging på familieavdelinger etter fødsel. Rogaland A-seter kan tilby ambulant tjeneste til hjemmet eller poliklinisk oppfølging. Uansett trenger kvinnene gode samarbeidsrelasjoner over tid.

Rogaland A-senters behandling går ut på å fokusere på å skape forandring gjennom hele livet med eller uten barn og med redusert inntak av rusmidler, avslutter psykologspesialist Annette Bjelland ved Rogaland A-senter.
ill-mor-spebarn-400