Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
17.11.2017
Marit Vasshus

Suksess med informasjonskvelder for pårørende og pasienter

Mange fremmøtte pasienter og pårørende viser at tilbudet treffer dem som får behandling ved Rogaland A-senter.
Rogaland A-senters poliklinikk har profilert og gjennomført sine to første informasjonskvelder i oktober for pårørende og pasienter både på Rogaland A-senters undervisningsrom og på Bryne, Jæren.

I tillegg kommer en serie på seks temakvelder for pasienter og pårørende ved alle avdelingene på Rogaland A-senter de neste tre månedene.

Dette er et resultat av at familieperspektivet skal være en grunnpilar ved Rogaland A-senter, og dette er nedfelt i vår strategiske plan for 2018- 2022. TIlbudet er også i tråd med bred forskning fra Multisenterstudien som Rogaland A.-senter har deltatt i, der pårørende er intervjuet om hva de trenger når en i familien får behandling.

Mange interesserte pårørende
På Tasta/ Stavanger møtte hele 29 pårørende og pasienter og på Bryne møtte 10 – til sammen nær 40 deltakere er jo en svært god start, og sier noe om at tilbudet treffer målgruppene svært godt, sier begeistrede kolleger familieterapeutene Kristin Hodneland og Jorunn Bøe og barne- og pårørendekontakt Astrid Swan Croucher ved Rogaland A-senters poliklinikk. Invitasjonen publiseres gjennom pasientene og avdelingene og pasientene kan velge hvem de vil ta med seg på pårørendekvelden.

Informasjon
Tilbudet skal gis to ganger i året både på Jæren og på Tasta/Stavanger. I utgangspunktet har man mange parsamtaler på poliklinikken og behandlerne ønsket å tilby uformelle pårørendetreff med tema som «hvordan virker rusproblematikk på familier». Astrid informerer om viktigheten av at barn og ungdom har noen voksne å snakke med og at de får alderstilpasset informasjon om det å vokse opp i en familie med rusproblemer og hvordan dette påvirker familien, og rollen pårørende har eller inntar. De får informasjon om at barne- og pårørendekontakten kan tilby 3-5 samtaler med barn og ungdom, ut fra deres behov. Astrid snakker også om at «vi er opptatt av å undersøke om barna har en trygg person som kjenner til situasjonen og som barnet kan snakke med om tanker og bekymringer. Astrid snakker også om det å vurdere å kartlegge og tilrettelegge for aldersadekvat informasjon og hjelp til barnet ved behov, samt meldeplikt til barnevernet ved bekymring, for å få et adekvat tilbud og at foreldre informeres om bekymringsmelding på forhånd slik at barnet skal få god hjelp til å forebygge og stimulere en positiv utvikling hos barnet.

Deltakerne får på pårørendekvelden dessuten informasjon om hva slags tilbud som finnes til pasienter og pårørende både ved Rogaland A-senter, Pårørendesenteret, Alternativ til vold og Kompasset (sistnevnte for ungdom 14-35 år uten behandlingserfaring hvor man ikke trenger henvisning).

Seks temakvelder
I tillegg inviterer poliklinikken ved Rogaland A-senter nå til seks temakvelder for pårørende og pasienter som skal foregå årlig i Stavanger og planen inkluderer seks temakvelder i henholdsvis november, desember 2017 og januar 2018 fra kl. 18.00- kl 19.30. Invitasjonen publiseres gjennom pasientene som kan velge hvem de vil ta med seg på temakveldene, forklarer Kristin Hodneland, Astrid Swan Croucher og Jorunn Bøe på poliklinikken.

Hva er avhengighet og hva virker i behandling?
På temakveldene brukes interne ressurspersoner og følgende tema er planlagt for de følgende tre måneder med mobilisering av våre dyktige kolleger:

13. november: «Hva er avhengighet?» v/ Silje Lill Rimstad, KoRus

20.november:Hva virker i behandling? v/ psykolog Elin Ljungstrøm, Behandlingsavdelingen.

4.desember: «Personlighet» v/ Kristin Fjermestad, E.t psykoterapeut/ gruppeanalytiker

11.desember: «Fokus på familien» v/ Anne Scanke Selbekk, sosiolog og Jorunn Bøe, familieterapeut.

15.januar 2018: Pengespillavhengighet og pårørende v/ Synniva Rørvik, psykolog og Serina Fuglestad Sikveland, psykolog.

22.januar 2018: Rus, helse og kosthold v/ Eli Catrine M. Hove, lege.

-Dette er en viktig profilering av Rogaland A-senters kompetanse -og behandlingstilbud til relevante målgrupper, sier Astrid Swan Croucher, barne- og pårørendekontakt ved RAS poliklinikk.
 
2017 11 astrid s croucher familierom