Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
12.03.2009
MV

Status for Opptrappingsplanen for rusfeltet

– Opptrappingsplanen skal resultere i et bedre behandlingstilbud for rusfeltet, mer samhandling, et tydelig folkehelseperspektiv, økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende. Statusrapporten som nå foreligger viser at arbeidet er i rute, men vi har fortsatt mange utfordringer, sier avdelingsdirektør Jens Guslund i Helsedirektoratet. Opptrappingsplanen gjelder for perioden 2008 - 2010.
Om lag tre firedeler av tiltakene i den omfattende opptrappings-planen for rusfeltet er i gangsatt, viser den nye rapporten fra Helsedirektoratet.

Statusrapporten viser til at det er i kommunene de største utfordringene ligger, og det er viktig å prioritere en styrking av de kommunale tjenestene. Rapporten peker også på en svakt utbygd akutt- og kriseberedskap og et fragmentert hjelpeapparat som to hovedutfordringer for 2009 og 2010.

Les mer: http://www.helsedirektoratet.no/rusmidler/fagnytt/opptrappingsplanen_for_rusfeltet_i_rute_357484