Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
15.09.2010
Marit Vasshus

Spesialist i almennmedisin ny praksiskonsulent på Rogaland A-senter

Spesialist i allmennmedisin, Kjeld Gregertsen, Byfjorden legesenter, er ny praksiskonsulent fra 1. september 2010 på Rogaland A-senter.
Praksiskonsulentene har som leger blant annet følgende oppgaver:

Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
  • Tiltak for bedre pasientflyt
  • Utarbeide retningslinjer for god henvisnings- og utskrivingspraksis og skrive gode epikriser
  • Bidra til bedre informasjonsflyt mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket
  • Etablere og rettlede om rutiner for samhandling
  • Legge til rette for gjensidig hospitering
Et viktig mål med hospiteringsordningen generelt er bedre kjennskap og tillit mellom spesialisthelsetjenestens personale og de lokale allmennlegene, samtidig som allmennlegene vil kunne øke sin kompetanse.

Den norske legeforening
Legeforeningen mener at Praksiskonsulentordningen (PKO) bør innføres ved alle kliniske sykehusavdelinger hvor den egner seg. Erfaringer tilsier at praksiskonsulentordningen gir bedre samhandling både på system- og individnivå.  

Undersøkelser viser at samarbeid mellom sykehusleger/ leger i spesialisthelsetjenesten og allmennleger gir bedre faglig kvalitet på tiltak i helsetjenesten.

Les mer:http://www.pko.no/SUS/index.htm