Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
14.09.2011
Marit Vasshus

Satser på mentaliseringsbasert behandling

Rogaland A-senter gjør et løft for å stimulere til kompetanseutvikling innen mentaliseringsbasert teori og terapi. Satsingen på MBT gir Rogaland A-senter mulighet til å være blant de første kompetansesentre i Norge som systematisk jobber og gjør seg erfaringer med bruk av metoden innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Rogaland A-senters psykologfaglige rådgivere har initiert fordypningen med Per Wallroth og Niki Sundström, psykologer og forelesere ved Karolinska Institutet, Sverige. Rogaland A-senters behandlere har et bredt spekter av ulike former for grunnutdanning, spesialisering og klinisk erfaring. Den kliniske virksomhet drives i tråd med flere mulige tilnærminger til endringsorientert arbeid. Dette har positive og også utfordrende sider for pasientene og for tverrfaglig samarbeid om vurderinger og behandlingsprosess, sier psykologspesialist Annette Bjelland ved Behandlignsavdelingen.

Internasjonalt anerkjent
Anthony Bateman og Peter Fonagy  utviklet på -90 tallet teori og behandlingsmetode som i dag er kjent som MBT. Arbeidet vakte på kort tid internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Tenkningen bygger på velkjente og godt utprøvde psykologiske teorier, som integreres med nyere nevrobiologisk kunnskap. MBT ble opprinnelig utviklet med tanke på behandling av mennesker med ustabile personlighetsforstyrrelser. Det er også innen dette feltet at de første resultater av randomiserte, kontrollerte effektstudier har begynt å komme. (Bateman & Fonagy, 1999, 2001).

Hva handler mentalisering om?
Allen, Bateman og Fonagy kaller menneskets evne til mentalisering for ”psykens immunforsvar” (2008). Sviktende evne til mentalisering og sviktende psykisk helse er begge tilstander karakterisert ved at den følelsesmessige reguleringen ikke er god nok. Opplevelsen av ikke å holde ut vanskelige følelser kan lede til forsøk på å ruse, sulte, spise eller skjære dem vekk. God evne til mentalisering løser ikke i seg selv problemene eller helbreder mentale forstyrrelser, men øker den enkeltes evne til å hjelpe seg selv over tid. (Skårderud 2008)

Om misforståelser og følelser
Mentalisering handler om å forstå seg selv og andre. Opplevelsen av å misforstå eller bli misforstått kan vekke sterke følelser, og utløse reaksjoner som har store omkostninger for en selv og relasjonene en har til andre. Mentaliseringevnen har betydning i alle mellommenneskelige forhold, og spiller en særlig viktig rolle i foreldres ivaretakelse av sine barn. Barns utviklingsprosess avhenger av omsorgsgivernes evne til å gi god nok utviklingsstøtte. Foreldres evne til mentalisering gjenspeiles i det tilknytningsmønster barnet etablerer i første leveår. Mentaliseringsbaserte intervensjoner er lovende tilskudd til de hjelpetiltak som har effekt i forhold til å bryte negative generasjonsoverføringer (Slade 2009).  

Utvikle evnen til å mentalisere
De fleste samtaleformer med grunnlag i psykologisk teori fremmer trolig evnen til mentalisering. Det spesifikke med MBT er systematisk vektlegging av å styrke mentaliseringsevnen, og å anvende det terapeutiske rom til å utvikle den i. Mentaliseringsbaserte tilnærminger kan benyttes i de fleste behandlingstilbud; i individualterapi, parterapi, familieterapi, gruppeterapi og som et organiserende prinsipp i miljøterapi.

Rogaland A-senters satsing på MBT baner vei for et behandlingstilbud som bygger bro  mellom varierte avdelingstilbud, mellom behandlere og de ulike pasienters behandlingsfaser. Intensjonen er bedre, mer helhetlig og effektfull tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Under følgende nettadresser finnes informasjon om mentalisering og MBT, og  referanser til litteratur og artikler som informasjonen ovenfor bygger på:
mentalisering.no
mentalisering.se

Kontaktperson: psykologspesialist Annette Bjelland, Rogaland A-senter.
annette bjelland