Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
12.02.2010
MV

Samtaler med arbeidstaker om rusproblemer

På hvilken måte skal man ta opp rusproblemer med en arbeidstaker? Hva er gode og hva er mindre gode måter å snakke med ansatte om deres mulige rusproblemer på? Dette var ett av temaene 11.februar da Nettverket for arbeidsliv og rus delte erfaringer og kunnskap om tematikken, i regi av Kompetansesenter rus region vest Stavanger.
Nettverket består av HMS personell, bedriftshelsetjenester, ledere og AKAN - kontakter, som oppdateres på kunnskap og deler erfaringer fra tematikken i arbeidslivet.

Hvordan kan man stryke ledere til å gjennomføre gode samtaler om tema rusmisbruk på arbeidsplassen? Kunnskap og erfaringer er viktige bidrag til bedre møter. I tillegg til forelesninger og erfaringsdeling fikk deltakerne betrakte et rollespill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som viste reaksjonene til begge parter, med demonstrasjon av ulike holdninger til å snakke om arbeidstakers rusproblemer på. Hvordan ville jeg selv ønske å bli møtt, dersom jeg hadde problemer med rusmidler i arbeidslivet? Eller hvordan ville jeg som arbeidsgiverrepresentant samtale med arbeidstaker om rusproblemer?

arbliv-nettverk-gruppe-1102

Foto: Refleksjoner i en av gruppene over hvordan ledere og helsepersonell  kan snakke med arbeidstaker om rusrelaterte vansker

Hva fremmer en god samtale?
Arbeidstakers bruk av rusmidler relatert til jobb, er et sensitivt tema. Hvordan etablere trygghet i samtalen, slik at arbeidstaker lettere kan åpne opp for egne problemer?

Det vil være lettere å ta opp et rusproblem, dersom arbeidsgiver etablerer en god kontakt med arbeidstaker, er imøtekommende, inviterer til åpenhet ved åpne spørsmål, som gir mulighet for å reflektere. Når arbeidsgiver er nysgjerring og oppriktig interessert, gir åpning for arbeidstaker til å snakke om seg selv og sine vansker, så vil det være lettere for arbeidstaker å erkjenne at noe er vanskelig.

Ved å bruke egne observasjoner og være konkret på fakta; hva en har sett av arbeidstakers atferd, og si hva arbeidsplassen forventer, kan dette også bidra til en bedre samtale.

Å tydeliggjøre hvem som er informert om at samtalen finner sted, og hvordan skal samtalen følges opp, er viktig for å skape trygghet for arbeidstaker

Leders maktposisjon
- Det er en stor ubalanse i maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dette er det viktig at leder har et bevisst forhold til, når slike samtaler om rusproblemer skal tas opp, understreket en deltaker.

Viktigheten av gjensidig forpliktelse til oppfølging var også et tema.

-Når man har erkjent at det er et rusproblem, bør leder ta ansvar for at det lages en plan med en forpliktelse som begge parter skal følge opp.

Retningslinjer og prosedyrer
Bedrifter bør ha retningslinjer og prosedyrer for hvordan man håndterer arbeidstakeres rusproblemer, blant annet gjennom samtaler, advarsler, oppfølging av bedriftshelsetjenesten med mer.

En leder bør også være mer i miljøet, være orientert om det som skjer, og bry seg om medarbeiderne sine. Ansatte ønsker å være venner med sine kolleger, og derfor er det ofte et dilemma å varsle arbeidsgiver om kollegers rusproblemer. Det er derfor viktig at leder inviterer alle inn i fellesskapet, til å ta et felles ansvar for å si ifra når noen sliter.

Å si ifra handler også om å bry seg om den andre, og gi den andre muligheter for å få hjelp, og trygge HMS - forholdene på arbeidsplassen.

Les mer: Rusmidler og sikkerhet på arbeidsplassen
arbliv-nettverk-samtale-110