Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
18.05.2011
Marit Vasshus

Samhandling for bedre folkehelse

- Forebygging og folkehelsearbeid foregår også i kommunene, sa Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Ministeren referete til et vellykket prosjekt i Tysvær i en tale om samhandling 10.mai. Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter har bidratt med kompetanse, samarbeid og stimuleringsmidler til satsingen.
Innsats på tvers
Helsetjenesten har en pådriverrolle overfor andre sektorer når det gjelder forebygging og folkehelse. I kommunene, på fylkesnivå, regionalt og nasjonalt.

Kommunene
Det er et tydelig krav at kommunene skal ha oversikt over helseutfordringene blant sine innbyggere, og har plikt til å gjennomføre nødvendige tiltak.

Tysvær kommune
Data og kunnskap om risikoforhold kan brukes i folkehelsearbeidet: I Tysvær kommune, på grensen mot Haugesund, hadde de den største andelen rusmisbrukere i området. De hadde også den høyeste andelen barn som bodde sammen med foreldre med alvorlige rusproblemer. Ledelsen i kommunen tok fatt i problemet og jobbet systematisk med datagrunnlaget. Nå har de klart å snu utviklingen fullstendig.  I 2010 var det ikke lenger noen barn som bodde sammen med foreldre med alvorlige rusproblemer, understreket Helse - og omsorgsminister Strøm- Erichsen.

Samhandling skal bedre folkehelse
Samhandlingsreformen er en av våre viktigste velferdsreformer. Den handler ikke bare om organisering av helsetjenesten. Reformen endrer retning, og tankesett og skal bekjempe helseforskjeller som handler om:

- å forebygge fremfor å reparere
- om tidlig innsats før sykdom utvikler seg
- om å bygge opp gode tilbud der folk bor
- og om å samle det avanserte i sterke fagmiljøer
- Pasientene skal få riktig hjelp på riktig sted til riktig tid

Les mer

Kontaktperson for Tysværprosjektet ved Kompetansesenter rus, Stavanger v/ Rogaland A-senter er Bernt Netland: telefon: 51 72 90 00 eller 91 72 25 48.