Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
28.01.2011
Marit Vasshus

Søknadsmidler til kommunalt rusarbeid

Omlag 420 millioner kroner i tilskuddsmidler, øremerket kommunalt rusarbeid, er nå klare til å skifte eiere. Søknadsfristen for tilskuddsmidlene er 1. februar.
Fristen for å søke tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid for 2011 går ut 1. februar. Alle landets kommuner oppfordres til å søke om tilskudd.

Tilskuddsordningen er ment å øke antall årsverk som knyttes til rusarbeidet i kommunene. Dette gir en mulighet for reell utvidelse av kapasiteten i det kommunale rusarbeidet.

Bedre kapasitet som gagner alle
Bedret kapasitet innenfor rusarbeid i kommunene vil kunne forbedre muligheten til å gi mennesker med rusproblemer et helhetlig, tilgjengelig, samordnet og individuelt tilpasset tilbud. Samtidig gir det kommunene en unik mulighet til å øke kapasiteten i tilbudene sine.

Ordningen inngår i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012) hvor det overordnede målet er å redusere negative konsekvenser av rusmiddelmisbruk både for enkeltpersoner og samfunnet.

Hva og hvem omfatter tilskuddet?
Målgruppen for ordningen er unge og voksne med begynnende rusmiddelproblemer, og voksne og eldre med rusmiddelavhengighet.

Tilskuddet omfatter styrking av oppfølgingstjenester, aktivitets-/arbeidsrettede tiltak, oppfølging til bolig, pårørendearbeid, psykisk og somatisk helsehjelp, tiltak rettet mot mennesker med samtidige rusmiddelproblemer og psykiske problemer/lidelser, lokalmedisinske sentra, frisklivssentra, kartlegging og vurdering av videre hjelpe- og behandlingstilbud mv.

Tiltak som har rusfrihet og livsmestring som mål omfattes også av ordningen.

les mer Helsedirektoratet