Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
12.01.2015
MArit Vasshusa

Søknad på midler til kommunalt rusarbeid 2015

Gjennom tilskudd til kommunalt rusarbeid vil regjeringen øke kapasiteten slik at mennesker med rusrelaterte problemer, eventuelt kombinert med psykiske lidelser, sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tilbud. Midlene kan også brukes til å ansatte mennesker med brukererfaring eller erfaringskonsulenter. Alle kommuner kan søke midler for 2015. Det er satt av 448, 8 millioner på stasbudsjettet. Søknadsfrist er 16.februar 2015.
Informasjon og søknad:  
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/kommunalt-rusarbeid-2015.aspx

Kontakter:
Tore Sørensen
tore.sorensen@helsedir.no
241 63 792

Kari Britt Åkre
Kari.Britt.Akre@helsedir.no
241 63 993
Referanse til statsbudsjettet:765.62 Helse og omsorgsdepartementet

Bakgrunn
Kommunalt rusarbeid omfatter et bredt felt fra forebygging og skadereduksjon til utfordringer knyttet til bolig og å opprettholde boforhold, psykososial rehabilitering og behandling. 

Kapasiteten i det kommunale rusarbeidet er sentral for å kunne utvikle individuelt tilpasset og sammenhengende tjenester til målgruppen.   

Sentrale grunnlagsdokumenter er blant annet: 
•    St.meld. nr. 47(2008-2009)  Samhandlingsreformen
•    Mld. St. 30 (2011-2012) "Se meg" 
•    IS-2076,  Veileder for lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid, "Sammen om Mestring"
•    IS-1948 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser 
•    Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, "Bolig for velferd"

Tilskuddsøker bør se denne og andre tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet samt ordninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Husbankens virkemidler mv. i sammenheng med den samlede innsatsen lokalt.

Hvem kan søke
Alle landets kommuner kan søke om tilskudd.  Kommuner kan velge å utvikle tiltak og tjenester i samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor eller andre aktører. Ved samarbeid skal en kommunene søke på vegne av samarbeidspartnerne, og er økonomisk og administrativ ansvarlig overfor Helsedirektoratet .

Mål for ordningen
Målet for tilskuddsordningen er å øke kapasiteten i det kommunale rusarbeidet slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer, alene eller i kombinasjon med psykiske- og eller andre tilleggsproblemer og lidelser, sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Målgruppe
Mennesker med rusmiddelrelaterte problemer

Kriterier for måloppnåelse
Kriteriene for måloppnåelse knyttes opp til ordningens formål og målsetting, men kan variere avhengig av de enkelte tiltak og tjenestenes egenart og mål.

Tilskuddsmottaker må i rapportering på måloppnåelse kunne:

•    Vise til gjennomført kartlegging av målgruppens omfang og behov for tjenester for eksempel gjennom BrukerPlan.
•    Gjøre rede for i hvor stor grad er målene som er satt for det enkelte tiltak/tjensteer oppnådd.
•    Redegjøre for brukernes erfaringer med tjenesten blant annet gjennom gjennomførte brukerundersøkelser og for eksempel klient og resultatstyrt praksis (KOR).
o    Vise til økt kapasitet, tilgjengelighet og forbedring av tjenestetilbudet til målgruppen 
•    Beskrive kvaliteten i tjenesten/tiltaket med fokus på:
o    brukermedvirkning på system og individ nivå.
o    utvikling av helhetlige og sammenhengende bruker- og pasientforløp, herunder tatt i bruk verktøy, utarbeidet prosedyrer og rutiner og opprettet fora for samhandling.
o    iverksatte kompetansehevende tiltak i og på tvers av tjenestene.
Krav til søknadens innhold og form
Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, budsjett og eventuelle samarbeidspartnere, mm.
Hvordan søke
Søknad skal fylles ut i vedlagt søknadskjema og sendes til fylkesmannsembetet.
karl johan cf2ff3ad-8436-47e7-9804-c98d3f6d4632