Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
06.06.2011
Marit Vasshus

Rogalandskommuner satser forebyggende blant barn

Flere Rogalands-kommuner satser på trivselstiltak og forebygger mobbing, de er gode på å løfte frem barn i planverket sitt. - De vil at det skal være godt å bo i kommunen, sier Bente Høgmo, Kompetansesenter rus Stavanger.
Høgmo mener at kommunene fortjener å løftes frem for sin iver og innsats for bedre oppvekstvilkår for barna i den enkelte kommune. Høgmo nevner Gjesdal kommune som et godt eksempel, der kommunen nå bruker programmet ”Unge og rus” på alle 3 skoler for 8. og 9.klassetrinnet. Mange lærere og elever er involvert, og ungdommene læres opp til å være gruppeledere i programmet som handler om normer og holdninger til alkohol. Kommunen er tilfreds med at implementeringen har vært vellykket, og at både elever og lærere har vist stort engasjement – det virker godt.

Forebyggingsprogram
ØPP (Ørebro prevensjonsprogram)er et forebyggingsprogram som Klepp, Strand, Forsand og Sandnes kommuner har tatt i bruk.  Programmet retter seg mot foreldre og har som hovedmål å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge.  

Motiverende intervju
Sola kommune har vært igjennom kurs i Motiverende intervju hvor blant annet helsesøstre, lærere, politi, SLT – koordinatorer og ungdomsarbeidere har deltatt. Flere kommuner står for tur til opplæring til høsten.

Motiverende samtaler er en virksom samtalemetodikk og ett holdningssett som kan brukes i endringsarbeid. Denne metoden er vel egnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til livsstilsendringer, f. eks reduksjon av alkoholvaner eller bruk av illegale stoffer, og ikke minst i forhold til forebyggende og helsefremmende arbeid. Metoden er evidensbasert og har vist seg som et nyttig verktøy innen tidlig intervensjon.

Ivrige kommuner for ruspolitisk handlingsplan
14 kommuner deltok på Kompetansesenter rus sitt seminar om ruspolitisk handlingsplan.
- Det viser at kommunene tar på alvor at de skal ha større oppmerksomhet rettet mot rusforebygging og folkehelse, sier Bente Høgmo ved Kompetansesenteret.

Gjesdal kommune: http://www.gjesdal.kommune.no/web/web.nsf/$all/FE2932FACAEF95B7C1257834005522C6

 

 

Kontaktperson:

Bente Høgmo, bente.hogmo@ras.rl.no, tlf: 51 72 90 00
bente kristin h%c3%b8gmo