Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
22.03.2013
Marit Vasshus

Regional kompetanseplan 2013

Nå foreligger årets plan for kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland som er utarbeidet av Kompetansesenter rus, region vest Stavanger ved Rogaland A-senter (KoRus vest Stavanger) og Fylkesmannen i Rogaland. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet.
De som skal nyte godt av kompetansetiltakene er personell i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten og andre. Satsningen tar utgangspunkt i oppdragsbrev fra direktoratet og ses i sammenheng med:
 • Opptrappingsplanen for rusfeltet
 • Samhandlingsreformen (St.mld. 47)
 • Lov om folkehelse
 • Helse- og omsorgstjenestelov
 • Stortingsmelding 30 ”Se meg” En helhetlig ruspolitikk.
 • ROP retningslinjen IS-1948
 • Veileder for rusmiddelpolitiske handlingsplaner
 • Veileder for tidlig intervensjon ”Fra bekymring til handling” IS-1742
 • Rundskriv 1455 – tidlig intervensjon på rusområdet
 • Rundskriv IS-2010 – Barn som pårørende
 • Veileder i salgs- og skjenkekontroll. IS-2038
Kompetansesenter rus- Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland har samarbeidet  med representanter fra kommunene, rådgivere med brukererfaring og representanter fra spesialisthelsetjenestene og utdanningsinstitusjoner for å utforme kompetanseplanen i forhold til behov og priorinteringer.

Planen gir et oversiktsbilde på kompetansetiltak som er tilgjengelig for målgruppen til Fylkesmannen og KoRus vest Stavanger. I tillegg finnes kompetansetiltak, prosjekter og nettverk som er rettet mot  enkelte virksomheter/ kommuner. Andre kompetansetiltak kan skreddersys og tilpasses etter behov. Planen vil være et levende verktøy og nye innsatser vil følge med i løpet av 2013.

Hovedområder
 • Rusforebygging barn og unge
 • Tidlig intervensjon barn og unge
 • Rusforebygging og tidlig intervensjon unge voksne, voksne og seniorer
 • Innsats i arbeidet overfor rusmiddelavhengige

Strategiske mål
 • Gi rusmiddelpolitikken et tydeligere folkehelseperspektiv
 • Heve kvaliteten og kompetansen på rusfeltet
 • Bidra til sosial inkludering og mer tilgjengelige tjenester, herunder tidlig intervensjon
 • Legge til rette for at de som yter tjenester samhandler og samordner innsatsen
 • Sikre brukere innflytelse på utforming av tjenestene og at pårørende blir bedre ivaretatt

Kompetanseplan 2013