Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
22.03.2013
Marit Vasshus

Regional kompetanseplan 2013

Nå foreligger årets plan for kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland som er utarbeidet av Kompetansesenter rus, region vest Stavanger ved Rogaland A-senter (KoRus vest Stavanger) og Fylkesmannen i Rogaland. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet.
De som skal nyte godt av kompetansetiltakene er personell i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten og andre. Satsningen tar utgangspunkt i oppdragsbrev fra direktoratet og ses i sammenheng med:
 • Opptrappingsplanen for rusfeltet
 • Samhandlingsreformen (St.mld. 47)
 • Lov om folkehelse
 • Helse- og omsorgstjenestelov
 • Stortingsmelding 30 ”Se meg” En helhetlig ruspolitikk.
 • ROP retningslinjen IS-1948
 • Veileder for rusmiddelpolitiske handlingsplaner
 • Veileder for tidlig intervensjon ”Fra bekymring til handling” IS-1742
 • Rundskriv 1455 – tidlig intervensjon på rusområdet
 • Rundskriv IS-2010 – Barn som pårørende
 • Veileder i salgs- og skjenkekontroll. IS-2038
Kompetansesenter rus- Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland har samarbeidet  med representanter fra kommunene, rådgivere med brukererfaring og representanter fra spesialisthelsetjenestene og utdanningsinstitusjoner for å utforme kompetanseplanen i forhold til behov og priorinteringer.

Planen gir et oversiktsbilde på kompetansetiltak som er tilgjengelig for målgruppen til Fylkesmannen og KoRus vest Stavanger. I tillegg finnes kompetansetiltak, prosjekter og nettverk som er rettet mot  enkelte virksomheter/ kommuner. Andre kompetansetiltak kan skreddersys og tilpasses etter behov. Planen vil være et levende verktøy og nye innsatser vil følge med i løpet av 2013.

Hovedområder
 • Rusforebygging barn og unge
 • Tidlig intervensjon barn og unge
 • Rusforebygging og tidlig intervensjon unge voksne, voksne og seniorer
 • Innsats i arbeidet overfor rusmiddelavhengige

Strategiske mål
 • Gi rusmiddelpolitikken et tydeligere folkehelseperspektiv
 • Heve kvaliteten og kompetansen på rusfeltet
 • Bidra til sosial inkludering og mer tilgjengelige tjenester, herunder tidlig intervensjon
 • Legge til rette for at de som yter tjenester samhandler og samordner innsatsen
 • Sikre brukere innflytelse på utforming av tjenestene og at pårørende blir bedre ivaretatt

Kompetanseplan 2013