Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
18.12.2008
MV

Rapport om familieorientert behandling i Helse Vest

Rogaland A-senter har på oppdrag fra KorFor kartlagt familieorienterte tilbud i spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Kartleggingen viser at et stort flertall av de 28 behandlingsenhetene har kontakt med pårørende. Familieorientert arbeid er mer utbredt enn man var klar over, sier sosiolog Anne Schanche Selbekk som har foretatt kartleggingen.
Å arbeide med familiene til pasientene er en del av det daglige kliniske arbeid. Samtidig er dette arbeidet ikke alltid like tydeliggjort og systematisert. Dette viser seg ved at registrering, dokumentasjon og beskrivelse er mangelfull. Statistikk indikerer at mange institusjonstilbud har potensial til å øke tilbudet på denne type tjeneste.

Effektivt med familietilbud
Dagens forskning viser at ved å inkludere familien i rusbehandling, øker muligheten for å bedre situasjonen både for pasienten, for pårørende og for hele familien. Det er en økende bevissthet om og bruk av behandling rettet mot familier, med vekt også på barnas situasjon, og pårørende i insitusjonene for spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Mye godt, men lite dokumentert arbeid drives på dette fagområdet.

Utfordringer
De spesialiserte tilbudene innen rusbehandling har generelt utfordringer i forhold til
- å dokumentere familiearbeid
- klargjøre begrepsbruk og innhold i familierettet tilbud
- utvikle tilbudet, prøve ut nye tilbud og kominere ulike tilbud, samt dele erfaringer
- forskning på familieorienterte tilbud

Å drive familieorienterte tilbud er mer ressurskrevende enn å snakke kun med pasienten, noe som ikke tas hensyn til ved økonomiske refusjoner. Ildsjeler driver frem arbeidet.

Behandlingstilbudene i Helse Vest har ulike profiler. Noen satser på egne tilbud for pårørende, andre satser på tilbud for pasient og familie/nettverk. Begge tilnærminger viser god effekt. ifølge forskning. Det er viktig å få mer kunnskap om hvordan ulike behandlignsprofiler og kombinasjoner av tilbud virker på både pasient, barn og pårørende.

Rapporten ble fremlagt 2.desember 2008 for terapeuter innen spesialisthelsetjenesten, for at behandlerne skulle komme med innspill. Faglige innspill vil bli innarbeidet i rapporten, som frigis neste år.

Powerpoint-presentasjon 2.desember 2008
"Familieorienterte tiltak innen spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Kartlegging og kunnskapsoppsummering, 25.11.2008. Anne Schanche Selbekk

anne 2des 2008 089
anne-aug-08-106