Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
15.06.2020
Marit Vasshus

Pakkeforløp for gravide og rusmidler - formål og innhold

Pakkeforløp for gravide og rusmidler ble innført fra 1.januar 2020. Formål, innhold og nødvendig informasjon finnes i artikkelen under.
Målsetningen med pakkeforløpet er:
 • Nå frem til og tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet.
 • Sikre god ivaretakelse av foster og kvinne
 • Forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av rusmidler/legemidler
 • Legge til rette for at kvinnen skal kunne ta vare på barnet og forberede seg på foreldrerollen
 • Sikre videreføring til annet pakkeforløp

For å sikre at flere i målgruppen tar imot tilbudet om pakkeforløpet, er det utformet et standardtilbud som den gravide blir tilbudt:
 • Tettere svangerskapsoppfølging (hyppigere kontroller, samt at hver kontroll har lenger varighet)
 • Hjelp til røykeslutt/røykereduksjon ved behov
 • Flere ultralydundersøkelser (totalt fire)
 • Tilbud om psykologtimer i kommune eller spesialisthelsetjeneste
 • Samtale med barnelege på nyfødtavdeling
 • Foreldreforberedende samtale
 • Utvidet barselopphold
 • Tilbud om behandling i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)

Behandling og oppfølging
Behandling og oppfølging kan skje både i TSB og kommunehelsetjenesten. Sistnevnte tilbyr også kvinner med tidligere rusproblematikk oppfølging innenfor rammen av pakkeforløp. 

Henvisning
Gravide med rusmiddelproblemer som har behov for behandling i TSB, kan henvises til pakkeforløp ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS) ved Rogaland A-senter.

Hovedfokus i behandlding ved AGS
Hovedfokus i behandlingen ved AGS er knyttet til rusmiddelproblematikk og psykisk helse, forberedelse til foreldreskapet og planlegging og tilrettelegging for tiden etter utskrivelse. 
I AGS har vi allerede innarbeidet gode rutiner for oppfølging av den gravide. De etablerte tiltakene og rutinene vil bli videreført innenfor rammene for pakkeforløpet gravide og rusmidler, og består bl.a av følgende:
 
Behandlingsteam for hver pasient
 • Det etableres et behandlingsteam for hver pasient som består av miljøterapeuter og psykolog. Pasienten utarbeider en behandlingsplan sammen med teamet, og den evalueres jevnlig
 • Svangerskapet og somatisk helse følges av lege ved avdelingen, som også henviser til ultralyd ved Fødepoliklinikken.
 • AGS koordinerer kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, kaller inn til ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter med barneverntjenesten 
 • AGS etablerer kontakt med jordmor ved Sentrum helsestasjon i Stavanger for oppfølging og svangerskapskontroll 
 • Behandlingsteamet motiverer den gravide til å etablere kontakt med barneverntjenesten tidligst mulig.
 • AGS har en aktiv rolle i planleggingen og arbeidet med å tilbakeføre mor og barn til kommunen 
 • Jevnlig evaluering av forløpet

Brukermedvikning og samarbeid
Vi vektlegger brukermedvirkning, og det forventes et aktivt samarbeid mellom pasient og behandlingsteam slik at pasienten kan få best mulig utbytte av behandlingen ved AGS.

Koordineringsgruppe for gravide i Helse Stavanger
Helse Stavanger har etablert en koordineringsgruppe for pakkeforløp gravide og rusmidler for å avklare hvordan vi skal samhandle i spesialisthelsetjenesten for pasienter som blir henvist. Kvinneklinikken har fått hovedansvaret som forløpskoordinator for pakkeforløpet og kontaktinfo til denne vil bli kunngjort på våre og Helse Stavangers hjemmesider, så snart det er avklart. 

Kontaktinformasjon til forløpskoordinatorer i Pakkeforløp for gravide og rusmidler:
Fødepoliklinikken, SUS : tlf 5151 8170. Når du ringer dit, så vil personal i resepsjonen notere navn og telefonnr, så vil forløpskoordinator ringe deg tilbake så snart som mulig.
illubilde gravidmage web