Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
21.09.2020
Marit Vasshus

Overdosekonferansen 2020: erfaringer fra «Tiltakspakke for å forebygge overdose-dødsfall etter utskriving». Film av innlederne nedenfor

Kolleger ved Rogaland A-senter, Tone Kristin Risdal, lege og Camilla Johannesen, vernepleier og assisterende leder på Avrusingsavdelingen, holdt innlegg på Overdosekonferansen 10.september i Stavanger om "Tiltakspakke for å forebygge overdosedødsfall etter utskriving fra institusjon."
Overdosekonferansen arrangeres årlig og er et  samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, KoRus - vest Stavanger, A-larm, Stavanger kommune, Helse Vest og Funkishuset. Denne gang var konferansen kun digital grunnet Covid-situasjonen, og nær 600 deltakere fra hele landet var pålogget for å høre ti ulike innledere.


link til film av innlederne finner du her:

http://www.korus-stavanger.no/overdose-konferansen-2020

Stor overdosefare etter utskriving eller avbrudd
I Norge skjer ca 260 overdosedødsfall i året. Mellom 80-90% av disse skyldes opioider. Dødsfallene synes særlig å være knyttet til inntak med sprøyte. Mange overdosedødsfall skjer i forbindelse med utskriving av institusjon, eller som følge av avbrudd i behandling. Forskning tyder på at risikoen for å dø av overdose de første fire ukene etter behandling er 16 ganger større enn ellers.

Ifølge Nasjonal overdosestrategi 2019 – 2022 heter det at «Tjenestene bør ha særlig oppmerksomhet mot sårbare perioder etter pauser i opioidbruk. Spesielt er perioden etter soningsopphold og institusjonsopphold sårbare, men alle pauser i opioidbruken øker overdoserisiko.»

Pasientsikkerhets-programmet har pilotert tiltak for forebygging av overdose etter utskriving fra behandling. Tiltak er innført som prosedyre i spesialisthelsetjenesten.

Etablert faste strukturer for å forebygge overdosefare
-Rogaland A-senter har stort fokus på å forebygge overdosefare ved kartlegging, undervisning, samtaler med og informasjon til pasientene, og vi har et tett samarbeid med kommunene og andre instanser, fremhever Tone Kristin Risdal.

For å redusere pasientskader og ivareta pasientsikkerhet, så har vi etablert faste strukturer for å forebygge overdosedødsfall etter utskriving. Tiltakspakken ved Rogaland A-senter består av følgende faste struktur:
Spesialistvurdering av lege innen ett døgn
Kriseplan
Informasjon
Spesialistvurdering
Mottakslegen gjør en grundig inntakssamtale med pasienten, hvor man avdekker nåværende og tidligere bruk av GHB og opioider. Målet er å avdekke overdosefare.

Kriseplan
Miljøpersonalet i avdelingen bidrar til at alle pasienter får tilbud om å utforme en kriseplan under oppholdet til bruk etter utskriving når risikosituasjoner oppstår. Målet med kriseplanen er å hindre tilbakefall og sikre at pasienten vet hvem og hvor han/ hun kan kontakte i risikosituasjoner. Planen skal være utarbeidet av pasient og helsepersonell, for hvordan pasienten skal gjenkjenne og håndtere risikosituasjoner.

Informasjon
Det er utviklet en «informasjonspakke» til pasienter og helsepersonell. Målet er at pasienten skal informeres om overdosefare og lære kameratredning. Informasjonspakken består av:
- Et overdosekort som skal gis pasienten, med oppsummert viktig informasjon
- Alle pasienter får tilbud om HRL – opplæring under oppholdet.
- Hver pasient får en eller flere oppfølgingssamtaler om skadereduksjon og trygge måter å ta inn rusmidler på; røyking er tryggere enn sprøyterbruk, dele opp inntak i flere doser, unngå å blande flere rusmidler, 3-8 dager uten opiater gir toleranse nær null..
 
Ved utskriving får pasienten med overdosekort samt tilbud om oppfølgingssamtale f.eks. fra fastlege, behandlingspersonell, fagkonsulent i bostedskommunen, LAR eller poliklinikken ved Rogaland A-senter. Avslutningssamtale gjennomføres før avreise, også ved avbrudd, med lege eventuelt miljøpersonalet.
 
Nasjonal overdosestrategi 2019 – 2022:
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf/_/attachment/inline/5efd8153-a89b-4
 
 
2020 overdosekonf tone %26 camililla 3 tiltak
Rogaland A-senter har etablert faste strukturer for å jobbe systematisk for å forebygge risiko for overdosefare etter utskriving fra behandling ved institusjonen.
2020%20OVerdosekonfr%20HRL%20tiltak
Pasientene får undervisning i HRL - Hjerte/ lungeredning av helsepersonell under innleggelse ved Rogaland A-senter