Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
14.08.2009
MV

Ny veileder om tidlig intervensjon for rus

Alle som ser barn, unge, voksne eller eldre som lever med begynnende rusproblemer, må våge å handle ut fra sin bekymring. Ofte er det lite som skal til for å løse problemet.
Helseminister Bjarne Håkon Hanssen og Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt profilerer "Fra bekymring til handling", veilederen om tidlig intervensjon på rusområdet i dag.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet,  har Helsedirektoratet i samarbeid med Politidirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utarbeidet veilederen. Den er en del av Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale strategi for tidlig intervensjon på rusfeltet. Hensikten er å avdekke problemer og hjelpe mennesker med symptomer på mulig utvikling av rusproblemer tidligere.

Økt kunnskap
Veilederen skal hjelpe ansatte og ledere i tjenesteapparatet og andre ansatte i kommunen som er i posisjon til å oppdage barn, ungdom og voksne som selv har et begynnende rusproblem, eller som påvirkes negativt av andres rusproblemer. Veilederen vil bidra til økt kunnskap om hva en skal se etter for å oppdage et begynnende rusproblem hos barn, unge voksne eller eldre.

Grip inn tidlig
Veilederen fokuserer på hva som kan gi bekymring for et mulig rusrelatert problem og hvordan en lettere kan handle.

Mange vegrer seg mot å gripe inn på grunnlag av vage tegn og symptomer. Viktige sikkerhetsnett for barn og unge er barnehage, skole og helsesøster. Ansatte her har en særskilt mulighet til å oppdage et mulig problem tidlig. Derfor har de også et særskilt ansvar for å handle, sier statsrådene Anniken Huitfeldt og Bjarne Håkon Hansen

Fra bekymring til handling
Alle som er i posisjon til å oppdage barn, ungdom og voksne med et begynnende rusproblem, eller som påvirkes negativt av andres rusproblemer,  må ta ansvar.

Overfor barn og ungdom er helsestasjon, barnehagen og skolen sentrale arenaer for tidlig intervensjon.

Overfor ungdom og unge voksne er skolen en viktig arena for tidlig intervensjon.

Overfor voksne og eldre er arbeidsplassen, fastlegen og spesialisthelsetjenesten sentrale arenaer for tidlig intervensjon.

Vi vet at de største barrierene for handling er mangelenhde kunnskap om hvordan rusrelaterte problemer utvikles, samt uklar ansvarsfordeling på egen arbeidsplass.

I denne veilederen forsøker vi å gi noen konkrete råd om hvordan veien fra bekymring til handling kan gjøres kortere og lettere for ansatte som er i posisjon til å oppdage et begynnende problemer sier statsrådene Bjarne Håkon Hansen og Anniken Huitfeldt

Les mer om råd for å gripe inn: www.helsedirektoratet.no