Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
08.03.2012
Marit Vasshus

Ny regional familieterapiutdanning til høsten

Diakonhjemmet Høgskole samarbeider med Rogaland A-senter om oppstart av en ny regional videreutdanning i familieterapi ved Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes fra høsten 2012. Dette kan bidra til et bedre lokalt helsetilbud.
Rusbruk påvirker familien
Psykologspesialist Anders Hellmann forklarer at misbruk av rusmidler kan ikke lenger sees som en individuell sykdom, som bare berør den som misbruker. Rusmisbruk har effekter på de pårørende, og på barn av rusmisbrukeren. Ved omfattende misbruk gir som regel følgende effekter på familiemedlemmene:
- En økt forekomst av alvorlige uønskede hendelser i familien.
- Endring av familiens samspill i dysfunksjonell retning.
- En forverret oppvekstsituasjon for barna i familien, og økt sannsynlighet for eget problematisk rusmisbruk i voksen alder.

Det er vitenskaplig evidens for at ulike typer av familiebehandling kan innvirke gunstig på pasienten, de pårørende og på barna.

Familieterapeutisk kunnskap er verdifull i spesialisthelsetjenesten, i kommunal helsetjeneste, og ved forebyggende barnevern.
1. i forebyggende arbeid med fokus på barn som er pårørende til rusmisbrukende.
2. i arbeid med barn som er pårørende innen helse: i somatisk, psykiatri og spesialisert rusbehandling.
3. I arbeid med ungdom som står i fare for å utvikle et eget problematisk forhold til rusmidler.

Innhold
Videreutdanningen utgj��r 60 studiepoeng og går over obligatoriske to år, på fire semestre og med to kursuker pr. semester. Hver kursuke varer 4-5dager. Det vil være plass til 25-30 studenter. 15 har allerede meldt sin interesse. Studieavgiften er 1.år: 11.800 kr og 2.år: kr 13.300. I tillegg kommer litteratur, veiledning, reiser og opphold.

Opptakskrav
3-årig høgskoleutdanning i helse – og sosialfag eller tilsvarende. Søkere må ha to års praksis i hel stilling etter grunnutdanning.

Søkandsfrist
15.april. www.diakonhjemmet.no.   Vigdis Skintveit. ivepost@diakonhjemmet.no,
Tlf: 51 97 22 59

Faglig kontaktperson
Randi Mossefinn: randi.mossefinn@ras.rl.no  Tlf: 51 72 90 00.

Link PDF

 
shutterstock 25259146%5b1%5d ras brosjyre 9 barn paa mors skulder