Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
20.11.2009
MV

Ny måte å møte ansatte med riskbruk

Hvordan kan man oppdage og hjelpe ansatte med alkoholproblemer tidligere? Erfaring fra arbeidslivet viser at den ansatte ofte har hatt et alkoholproblem i 14 - 16 år før arbeidsgiver tar opp problemet med den ansatte. Kompetansesenter rus region vest Stavanger ønsker å stimulere bedrifter til å nå ansatte med rusproblemer tidligere, etter en svensk modell for riskbruk.
Kompetansesenter rus Stavanger ved Arbeidsliv og rusgruppen, inviterte Ulrik Hermansen, Karolinska Institut, Stockholm til et seminar 20.november med tema riskbruk. Deltakrne var ledere, bedriftshelsetjenester, hovedverneombrud i privat og offentlig sektor. Flere av disse har vært på opplæring i Sverige i regi av Kompetansesenteret, for å muliggjøre tidlig innsats i egne bedrifter.

Helse, nærvær, sikkerhet
Forskning viser at det kan være flere gode grunner for å oppdage alkoholmisbruk tidligere.  Riskbruk av alkohol kan både svekke helse og øke sykefravær, samt øke risiko for feilhåndtering og ulykker på arbeidsplassen.  Riskbruk kan også utvikles til alkoholmisbruk og avhengighet, hvis det ikke oppdages i tide. Dette kan dessuten medføre økte kostnader for arbeidsgiver og samfunnet.

Informasjon er ikke nok
Forskning viser at informasjon kan påvirke holdninger, men det er overtro at informasjon påvirker atferd. Man må koble flere virkemidler sammen, for å endre atferd. Et eksempel fra trafikken med virkemidler for å redusere fart, viser at det ikke er nok med fartsskilt og lover, man må i tillegg ha politikontroller, sier Hermansson. Det fins ikke bare en løsning på hvordan man skal håndtere dette i arbeidslivet, det er flere metoder som må inn, som tydelig policy, trene sjefer, informasjon til personell, testing, og eksempelvis alkohollås for transport-sektoren, forklarer Hermannsson.

10 korte spørsmål
I forbindelse med helse- eller livsstilsundersøkelse, kan bedriftshelsetjenesten tilby den ansatte screening av alkoholbruk, samt rådgivning. Den ansatte får muligheter til innsikt i egne alkoholvaner og betydningen dette har for egen helse. Et spørreskjema med 10 enkle spørsmål om alkoholvaner ( AUDIT), kan avklare om den enkelte ansatte har risikabel bruk av alkohol. Tilbud om blodprøve sammen med en kort rådgivning, som ikke er konfronterende og heller ikke moraliserende, viser seg effektiv. Samtalen har som mål å øke refleksjonen hos den enkelte ansatte, noe som virker godt.

Dette er en ny og enkel måte å forebygge og møte ansatte med riskbruk av alkohol på arbeidsplassen. Når alkohol-bruk tas opp sammen med andre helsespørsmål som mosjon, matvaner og røyking, så oppleves ikke spørsmål om alkohol følsomt eller nærgående.

Europa har stort alkoholforbruk
Europa er i verdenstoppen i drikking, sier Hermansson. I 2008 drakk hver svenske ca 9,5 liter ren alkohol pr år. Ungdom i alderen 20-24 år drikker mest, ca 20 l ren alkohol pr. år. Barne-familier drikker mindre, og ved 52 års alder øker forbruket igjen. De fleste som drikker har ikke problemer.

Menn drikker fortsatt dobbelt så mye som kvinner. Kvinner tåler mindre alkohol, bla fordi de har mindre vann og muskler i kroppen å fordele på. 10% av de som drikker, drikker 50 % av alkoholforbruket. Likevel er det dem med moderat konsum som forårsaker størsteparten av utgiftene for arbeidsgiver og samfunn, fordi de er mange flere.  Vi drikker mindre sprit, men mer øl og vin, og vi drikker mer i ukedagene. "Bingedrikking i helgene skjer fortsatt.  Alkohol er godt, trivelig og vi får kick av å drikke. Dette stimulerer belønningssenteret i hjernen, og noen får større kick enn andre, sier Hermansson. Disse er mer utsatt for risikabel bruk.

risk-201109-biol

Er det følsomt å snakke om eget forbruk?
Hvorfor søker ikke folk hjelp for sine alkoholproblemer?  Ifølge en svensk undersøkelse betrakter ikke folk sitt forbruk  som problematisk, så lenge de er i jobb og har stabil psykisk helse. For å nå folk med høyt alkoholforbruks tidlig, er det effektivt med et spørrreskjema som koster lite og krever lite trening, kombinert med blodprøve i forbindele med en helse- eller livsstilsundersøkelse. Da er "settingen" mer ufarlig. Man fokuserer ikke negative konsekvenser, og man stimulerer personen til å reflektere over eget bruk uten å moralisere ved et motiverende intervju.

Det viser seg at brukt i en slik sammenheng, er det kun 1% arbeidstakere som synes spørsmålene var følsomme, mens 40% av bedriftshelsetjenesten trodde det var følsomt for den ansatte. Antallet ansatte som henvender seg for hjelp økte også med 500% etter en slik tilnærming.  Riskbruk av alkohol kan øke sykefravær på sikt. Svenske undersøkelser viser at 50% av ansatte med riskbruk går til ikke- riskbruk,  etter en screening med spørsmål og tilbakemelding, konkluderer Hermansson fra Karolinska Institut i Stocholm.

Kompetansesenter rus Stavanger vil i januar 2010 invitere til å delta i en pilot for tidlig innsats i bedriftenes håndtering av ansattes riskbruk av alkohol.

risk-201109-kost
 
risk201109-prev