Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
07.09.2018
Marit Vasshus

Nasjonal lanseringskonferanse av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus publiseres og implementeres trinnvis fra høsten 2018. De tre første pakkeforløpene publiseres 12. september 2018 i forbindelse med Nasjonal lanseringskonferanse. Pasienter kan henvises til disse pakkeforløpene fra 1. januar 2019.
De tre pakkeforløpene gjelder følgende tjenester:
Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
Pakkeforløp i behandling i psykisk helsevern, voksne
Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Nasjonal lanseringskonferanse 12.september vil bli streamet på Youtube og Facebook  
Facebook: https://www.facebook.com/helsedirektoratet/.
Youtube: https://www.youtube.com/user/helsedir
 
Program for lanseringskonferansen: https://helsedirektoratet.no/Documents/Kurs%20og%20konferanser/Program%20-%20Nasjonal%20lanseringskonferanse%2012.%20september.pdf
 
Trinnvis implementering
Les mer om trinnvis implementering av pakkeforløpene under «Implementering og verktøy». https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus .

Bedre helsetjenester for brukerne
Hensikten med pakkeforløp for psykisk helse og rus er bedre helsetjenester for brukerne.Når de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus blir lansert 12. september 2018 skal det bidra til at brukerne får en enda bedre helsetjeneste. Vi håper også at tjenestene opplever pakkeforløpene som nyttige for å kunne gi gode og likeverdige tjenester.

Forløpene skal legge til rette for gode individuelle behandlingsforløp gjennom bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Forløpene er et utviklingsarbeid som bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020 beskriver bakgrunnen for oppdraget, og nasjonale og regionale implementeringstiltak. En vellykket implementering er avhengig av et godt samarbeid mellom helseforetak, kommunale helse- og omsorgstjenester, fastleger og andre tjenester og etater. En god implementering forutsetter også at lokale brukerorganisasjoner, brukerråd og erfaringskonsulenter blir involvert i arbeidet.

Trinnvis implementering
Les mer om trinnvis implementering av pakkeforløpene under «Implementering og verktøy». https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus .
 
Informasjon om Pakkeforløp for psykisk helse og rus finner du her
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rushttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-plan-for-implementering-av-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-20182020
 
 
shutterstock 159077903%5b1%5d  hender barn voskne holder sammen