Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
06.12.2012
Marit Vasshus

Motiverende samtale

Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil. Målet er å styrke egen motivasjon og engasjement i forhold til endringer. Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter holder kursrekker i metoden for kommunenes personell.
Motiverende samtale / Motivational Interviewing (MI)
Motiverende samtale er det norske navnet på metoden Motivational Interviewing som ofte blir forkortet til MI.
Metoden er en målrettet og klientsentrert samtaleform som kan brukes når man ønsker å bygge opp en klients indre motivasjon til endring. MI kan brukes på mange områder der endring av problematisk atferd er ønskelig, for eksempel i forbindelse med terapi, i forhold til rådgivning og i konsultasjon, m.m.

MI-analyse
Gjennom gjentatte studier ser vi en sammenheng mellom grad av empati hos behandler og klient resultat (outcome).

?Hvor høy grad av empati predikerer bedre resultat og hvor behandlers bruk og praksis av MI’s holdningssett er positivt assosiert med atferdsendring hos klienten.

Opplæring i motiverende samtale har vist seg å forbedre terapeutferdighetene i MI, ferdigheter som i seg selv er relatert til klientresultat.

Bidrar til endringssnakk
Terry Moyers har med flere kolleger studert og gitt forskningsevidens for sammenhengen mellom MI og klientens endringssnakk.

MI–konsistente terapeuter tenderer å lokke fram signifikant mer endringssnakk hos sine klienter, mens MI–inkonsistente uttalelser fra behandlere i større grad utløser status quo snakk.

Det er forskningsstøtte for at det er en synergieffekt mellom behandlere og klientens uttalelser, ved at MI utløser endringssnakk som igjen øker sannsynligheten for flere MI–konsistente terapeutresponser.

I dag vet vi at MI senker motstand hos klienter, sammenlignet med behandlere som har en mer konfrontativ tilnærming.

MI’s filosofi
 • motstand vekkes i samspill med omgivelsene
 • relasjonen samarbeidende og vennlig
 • fokus på å løse ambivalens
 • rådgiver foreskriver ikke bestemt metode eller tilnærming
 • klienten har ansvar for egen endringsprosess
 • fokus på klientens mestringstillit
 • trategier
 • i personlig og motiverende feedback
 • Ta opp tema; meny og agenda
 • Informasjonsutveksling
 • Møte og håndtere motstand
 • Ambivalensutforskning
 • Lokke frem klientens egne argumenter for endring – endringssnakk
 • Hjelp til å ta beslutninger
 • Hjelp til å planlegge endring
 • Utviklingshistorie Motiverende Samtale
 • Startet med William. R. Miller på Hjellestad-Klinikken i 1982.
 • Utviklet videre i tett samarbeid med Stephen Rollnick (1991)

Inspirert av:
 • Carl Rogers & Thomas Gordon- klientsentrert psykoterapi. Humanistisk teori.
 • Transtheoretical Stages of Change – Prochaska & DiClemente
 • Selvpersepsjons teori- Daryl Bem
 • Kognitiv dissonans teori- Leon Festinger
Kilde: Helsedirektoratet; www.helsedirektoratet.no
shutterstock 26047456%5b1%5d woman laptop coffee