Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
28.05.2014
Marit Vasshus

Midler til rusmiddelforebygging i arbeidslivet

Helsedirektoratet lyser nå ut tilskuddsmidler for å redusere omfanget av problematisk bruk av rusmidler i tilknytning til arbeidslivet. Hele 2,7 millioner skal fordeles til innsats mot rus i arbeidslivet.
Å delta i arbeidslivet er viktig for helsen
Deltakelse i arbeidslivet er en viktig faktor for helse. Forebyggende innsats kan være med på å hindre at rusmiddelproblemer fører til utstøting fra arbeidslivet. Et viktig virkemiddel er å sikre en bevisst rusmiddelpolitikk som omfatter hele arbeidslivet og som styrker forpliktelsen til å jobbe rusmiddelforebyggende hos partene i arbeidslivet.

Hele befolkningen er målgruppe
De som kan søke tilskudd i 2014 er Nasjonale kompetansesentra, partene i arbeidslivet, organisasjoner og stiftelser. Referanse til statsbudsjettet: Kap. 718, post 70 Helse- og omsorgsdepartementet. Søknadsfrist: 17.06.2014.

Bakgrunn
Tilskuddsordningen har som målsetting å bidra til å redusere omfang og problematisk bruk av rusmidler i tilknytning til arbeidslivet. Deltakelse i arbeidslivet er en viktig faktor for helse, og forebyggende innsats kan være med på å hindre at rusmiddelproblemer fører til utstøting fra arbeidslivet. Et viktig virkemiddel er å sikre en bevisst og generell rusmiddelpolitikk som favner hele arbeidslivet, og som styrker forpliktelsen til å jobbe rusmiddelforebyggende hos partene i arbeidslivet.

Kriterier for måloppnåelse
Tilskuddsmottaker skal rapportere på følgende:
  • Beskrivelse og vurdering av måloppnåelse
  • Beskrivelse av implementering og videreføring av tiltak
  • Beskrivelse og vurdering av tiltakets betydning for målet om å redusere forbruk av og skader forårsaket av rusmidler
  • Beskrivelse av samarbeid mellom søker, ulike fagmiljøer og offentlig sektor
Presisering av tildelingskriteriene
For tilskuddsåret 2014 vil det prioriteres å støtte prosjekter med fokus på:
  • Rusmiddelpolicy
  • Arbeidsmiljøtilnærminger
  • Risikoutsatte bransjer
  • Tidlig intervensjon
Krav til søknadens form og innhold
Søknaden skal blant annet inneholde beskrivelse av prosjektet/ tiltaket, budsjett og eventuelle samarbeidspartnere.

Hvordan søke
Søknad skal fylles ut i vedlagt søknadsskjema.

Søknadsskjema (word) http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Documents/Papirversjon%20av%20s%c3%b8knadsskjema%20Helsedirektoratet.docm.

Søknaden skal sendes til Helsedirektoratets postadresse:
Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo

eller elektronisk til:
postmottak@helsedir.no

Rapportering på mottatt tilskudd
Det skal rapporteres i henhold til krav i tilskuddsbrevet i Helsedirektoratets søknadsportal i Altinn. Du kan ogge deg på med feks. BankID/MinID. For mer informasjon om skjema i Altinn se infosak Hvordan søke og rapportere i Altinn <http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/soke-tilskudd-fra-helsedirektoratet-fra-1oktober-gjor-du-dette-i-altinn.aspx>.

Rapporteringsskjema i Altinn https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode=1&ServiceCode=2799 (ekstern lenke)

Les mer i regelverket for ordningen
Reglverk (pdf, 115kb) http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Documents/rusmiddelforebygging-arbeidslivet.pdf

For mer informasjon
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/rusmiddelforebygging-i-arbeidslivet-2014.aspx.
bok arbeidsliv bente ketil f