Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
30.11.2017
Marit Vasshus

Mer medvirkning fra pasienten

-Fagfolk må vise stor varsomhet med å gripe inn med hjelp som pasienten er imot i spesialisthelsetjenestene, sier Pål Iden, ass.fagdirektør i Helse Vest.
Politiske og faglige mål i behandling for psykisk lidelse og rus er å bruke mindre trang og heller bruke mer samtykke fra pasienten til å holde han/ henne tilbake frivillig i behandling, når pasientens motivasjon svinger sterkt. Et annet mål er å redusere forskjellsbehandling for disse pasientene for å styrke pasientenes rettssikkerhet. Det er stor variasjon i praksis og hvordan helsepersonell håndterer helsehjelp. -Vi må ikke trø feil, sier Iden.

Mer medvirkning fra pasienten
-Når tvang brukes, skal den brukes rett: Medvirkningen skal være tilstrekkelig. Helsepersonell må bli bedre til å identifisere situasjoner og hvordan en går frem hvis en bruker tvang fremfor frivillighet, understreker Iden. Det er stor ulikhet i varighet, omfang og formaliekrav ved bruk av tvang, påpeker Iden.

-Men tvangsbruk kan også ses på som en rettighet på den måten at når pasienten selv ikke klarer å søke hjelp, skal han likevel få hjelp når det er helt nødvendig pga fare for egen helse, pga. fare for et ufødt barns helse, eller når motivasjon svinger sterkt, så kan pasienten samtykke til å bli holdt tilbake.

Øke frivillig tilbakehold
Hvordan skal helsepersonell gå frem for å sikre en god kvalitet på prosess for å oppnå pasientens samtykke til å holde tilbake hvis motivasjonen svinger sterkt for å delta i behandling? Praksis i Norge er svært ulik, og målet er å etablere mer lik praksis.

Evaluere sammen med pasienten
Helsepersonell må derfor evaluere sammen med pasienten: Var tiltaket var nyttig for deg? Hvordan opplevde du hjelpen? sier Iden.

Veilederen om faser i tvangssak
Veilederen innholder alle faser i en tvangssak. Fagfolk skal involvere pasientene aktivt i prosessen; Brukermedvirkningen skal være til stede i hele forløpet, både i forberedelse og gjennomføringen av tvang, påpeker Iden i Helse Vest. Han føyer til : og pårørende må informeres og invoveres!.

Etisk refleksjon kontinuerlig i fagmiljøene
Det er sentralt at helsepersonell i spesialisthelsetjenestene har en kontinuerlig oppmerksomhet og drøfting av om og når tvangsbruk er helt nødvendig for pasienten. Dette er for å hindre at det uvanlige og unormale blir vanlig eller «normalt», understreker Pål Iden, ass.fagdirektør i Helse Vest.

Bistandsteam skal koordinere hjelp før og etter døgnbehandling
Bistandsteam er i ferd med å opprettes og skal tydeliggjøre ansvar og roller og ta ansvar sammen. Bistandsteam skal koordinere samtidige tjenester for rus og psykisk helse og følger pasienten før og etter opphold i døgnbehandling. Dette opprettes for å sikre systematisk arbeid som er hjemlet i veileder og forskifter.

Hva fremmer pasientens tilfriskning?
-Tvang skal minimaliseres og pasienten må hele tiden involveres: man må ha kontinuerlig dialog og informere pasienten fordi dette gir bedre effekt på pasientens tilfriskning, påpeker Mats Johannsen, klinikk for Psykisk Helsevern, Voksne Stavanger Universitetssykehus.

Frivillighet i behandling gjelder når ikke annet er bestemt. Når behandlingskriteriene endres, fordi et menneske er i ferd med å gå til grunne, må vi hele tiden være på tilbudssiden for å oppnå frivillighet, understreker Mats Johannesen, Stavanger Universitetssykehus. Dette gir større utfordringer, men vi må hele tiden jobbe enda mer for å gi frivillige tilbud til syke pasienter innen psykisk helse og rustjenester. Vi må utvise stor varsomhet med å bruke tvang i behandling av alvorlig syke mennesker.

Tilbakehold i døgnbehandling
I en fase der man vurderer tilbakehold i behandling, skal hjelpen være tilpasset den enkelte pasient og selvråderetten skal være størst mulig, påpeker Johansen. Helsepersonell må tilrettelegge for at formålet med innleggelsen ivaretas. Og bostedskommunen har plikt til oppfølging og samarbeid med spesialisthelsetjenesten fra dag en av innleggelsen av pasienten til utskriving fra døgnbehandling.

Komme i posisjon for behandling
Formålet med et begrenset tvangsvedtak er å komme i posisjon til pasienten for å motivere for frivillig behahandling av alvorlig sykdom. Dette kan også gjelde en «treningsleilighet» som er tilknyttet og en del av døgnbehandlingsvirksomhet, sier Johansen klinikk for Psykisk Helsevern, Voksne, Stavanger Universitetssykehus.
 
2017 iden helse vest tvang
Pål Iden, ass.fagdirektør i Hesle Vest snakket igår på fagkonferanse i Stavanger om å redusere bruk av tvang i spesialisthelsetjenestene.
Fagkonferansen var i regi av KoRus Stavanger og KoRus Bergen, samt Fylkesmannen i Rogaland, Hordanland og Sogn og Fjordane.
2917%20MAts%20Johannesen%20SUS%20Tvang
Mats Johannsen, Klinikk Psykisk helsevern Voksne, Stavanger Universistetssykehus