Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
26.05.2010
Marit Vasshus

Mer lyttende med LØFT - kurs

NAV ansatte i Stavanger deltar i dag på LØFT kurs i regi av Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter, og erfarer at det er nyttig å være mer bevisst på hva slags relasjon de har til bruker. LØFT - kurset oppmuntrer til å være nysgjerrig, tilbakelent og forsiktig med å gi råd.
Venter med råd
LØFT innebærer en holdning som viser vei til nye muligheter, nye løsninger og er opptatt av fremtiden uten å feste blikket på årsaker og personens tidligere historie. LØFT metodikk er et samarbeid mellom tjenesteyter og bruker, som kan brukes både i terapi, i brukersamtaler, i personalsamtaler, overfor partner og barn.

Når man sitter med mye dokumentasjon og informasjon, kan det være nyttig å forstyrre tidligere forståelse og prøve å oppfatte personens egen forståelse. I samtaler viser LØFT viktigheten av å være tilbakelent og vente med å gi råd til man er invitert inn; når man blir spurt om råd. Eller man kan spør om den andre ønsker å høre hva du tenker når du hører vedkommende fortelle om egne erfaringer. Hvis man er rask med å gi andre råd, kan folk oppleve seg avviste, og dette kan stenge for videre kommunikasjon.

l%c3%98ft-260510-350

Kunder eller gjester?
I en kunderelasjon er begge parter enige om målet og hvordan man skal komme dit, det er heldig for begge parter. I en gjesterelasjon har man felles forståelse for målet, men det er uklart hvordan en skal komme dit, og man er avventende. En ”gjest” kan man be om å gjøre egenobervasjoner.

Økt bevissthet på hva slags relasjon man har til bruker, kan bidra til tydeligere forventninger, man kan justere kurs og bli mer realistisk på hva som er mulig. Ofte har man en annen relasjon enn det man tror, ofte har man ikke en kunderelasjon.

Spørreteknikker
I samtaler med brukere vil man gjerne diskutere forskjellige mål. Det fins syv egenskaper som kjennetegner velformulerte mål: Målet er viktig, det er lite og konkret, positivt formulert(nå skal jeg begynne å trene - dvs ikke slutte å gjøre noe), målet er realistisk og krever hardt arbeid.

I brukersamtaler kan man være nysgjerrrig uten å være invaderende. Man kan spørre unntaksspørsmål; når var problemet ikke til stede - og hva gjorde personen da? Man kan også bruke mye tid på mestringssprøsmål: hvordan klarte du det? Øyeblikkene med mestring kan løftes frem og fokuseres. Det er kjekt å applaudere det som går bra, det fører til en mer positiv dialog og bruker vokser i møtet. Å dele erfaringer med kolleger, minne hverandre på å være mer lyttende og bruke mer tid, er en mulighet i kvalifiseringsprogrammet hos NAV.
l%c3%98ft-260510-350-bente-s