Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
07.04.2011
Marit Vasshus

LAR og medikamentfri hjelp under samme tak?

Hvordan påvirker det medpasienter i abstinens, at andre får lindring gjennom legitim medisinering, når de selv går gjennom en medikamentfri behandling? Dette dilemma var blant temaene som ble drøftet på STARUS –konferansen 6.april på Sola med 90 deltakere fra brukere og pårørende, forskere, behandlere fra kommuner og spesialisthelsetjeneste med flere som delte sine tanker og erfaringer.
Rogaland A-senter er medarrangør for konferansen, sammen med Stavangergruppen for rusmiddelforskning. Hovedinnleder var rådgiver Ingrid Elin Dahlsberg,  HUSK, Universitetet i Stavanger som holdt et innlegg om tema ” LAR og behandling med sikte på rusfrihet - under samme tak: resultater fra et brukererfaringsprosjekt”. Hvordan kan man samle inn data for å finne ut hva brukerne av rusbehandling  i spesialisthelsetjenesten mener om tilbudet? Ved hjelp av fokusgrupper og kvalitative intervju har Dahlsberg gjort undersøkelser for å få brukerens stemme frem.

Tilbakeblikk
Som bakteppe for dagens situasjon i behandling, tok Dahlsberg først et historisk tilbakeblikk på hva som har karakterisert synet på rusmisbruk og aktuell behandlingstilbud siste 50 år. Det som har kjennetegnet behandlingstilbudet fra 1990 – tallet er flere forhold;

- Skadereduserende tenkning, metadon som prøveprosjekt 1994, LAR ble landsdekkende 1998, pasientrettigheter også for rusbehandling 2004, fokus på pasienten som syk, totalavhold uten medikamenter, økt fokus på helse og livskvalitet,  bruk av medikamenter i behandling, kortere institusjonsopphold

(døgntilbud), mer poliklinisk behandling (dagtilbud), fokus på brukermedvikning, avhengighet som kronisk tilbakevendende lidelse, manglende motivasjon er ikke lenger en avvisningsårsak i behandling.

En livslang kamp
Hva slags erfaring har så de undersøkte brukerne, ifølge Dahlsberg? Den kvalitative studien med foksugrupper og intervju av den enkelte, viser stor spredning i alder på hvor lenge man har ruset seg , og hvor lenge man har vært rusfri. Noen har vært nøktre i noen måneder, mens andre i opptil 10 år. Undersøkelsene viser at brukerne opplever rusfrihet som en livslang kamp.

Begrepet rusfrihet er vanskelig å definere, fordi folk flest bruker alkohol som et rusmiddel, uten å definere seg som rusbrukere. Det er både individuelle, kulturelle og sosiale forskjeller på definisjonen. Og hvem har rett til å definere begrepet ”rusfri”? Hvor går grensen mellom bruk og misbruk og mellom legalt og illegalt stoff? Alkoholbruk er tillatt selv om bruken påfører samfunnet store kostnader.

Motpoler
Synspunktene på legemiddelassistert rehabilitering eller medikamentfri behandling gir motpoler, ved at en enten er for eller imot.  Det er en stor økning i antall brukere av LAR, pendelen har snudd, og kanskje er en iferd med å ”gå i grøfta? Hvis man uttrykker seg imot LAR, blir man definert som moralist.  Pengene styres ovenfra fra systemnivå. Er det tillatt å snakke om hvor vanskelig denne tematikken er? undrer Dahlsberg.

Vanskelig å være under samme tak
Hun har undersøkt hvordan det oppleves for pasienter som går på LAR og medikamentfri pasienter å oppholde seg på samme behandlingssted. Medikamentfri brukerne sier at det er vanskelig å være i institusjon sammen med LAR – brukere.  De opplever at det ”ikke er lov” å si dette høyt. Det er vennene det dreier seg om, da kan man ikke si at det er vanskelig. Man får selv lyst til å ruse seg ”for å bli frisk” og bli kvitt symptomene.

Det kan skape konflikter og uro at noen har medikamenter som andre har lyst på, men ikke får for å lindre plager. Det viser seg dessuten at personer uten opiatmisbruk, men med amfetaminbruk også får LAR, som er beregnet for opiatavhengige. Man spør dessuten hvorfor ettervernet er bedre for dem som går på statlig medisin? avslutter Ingrid Elin Dahlsberg, HUSK, Universitetet i Stavanger, som har undersøkt brukererfaringer knyttet til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.
starus-060411-dahlsberg