Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
31.03.2011
Marit Vasshus

Kvalitet i behandling

- Som en del av kvalitetsarbeidet ved Rogaland A-senters behandlingsavdeling får pasientene undervisning i Mindfullness Based Coping( MBC) sier avdelingsleder Unn Hammervold. Terapeutene som er utdannet i MBC jobber nå med å tilpasse tilbudet særskilt til rusbehandling ved Rogaland A-senter.
Kursinnhold
Kurset øker pasientenes evne til å mestre livet på en mer hensiktsmessig måte, ved å lære ulike ferdigheter de kan bruke i situasjoner de synes er vanskelige. Tilbudet består i undervisning to timer i uken i 17 uker for to ulike grupper med pasienter. Kurset for pasientene går over fire måneder. Kurset er basert på dialektisk adferdsterapi og kognitiv teori, og består av følgende elementer: Mindfulness: oppmerksomt nærvær, stresshåndtering, affektregulering og  relasjonshåndtering.

Pasientene får også hjemmearbeid, hvor den enkelte skal se nærmere på situasjoner fra egen hverdag, knyttet opp mot temaet for uken. Dette er oppgaver for å øke ferdighetene; et verktøyskrin med mestringsteknikker som kan brukes etter behov. Eksempelvis skal de ta utgangspunkt i en episode der de følte stress, eller en situasjon med familie/ venner der du angrer på måten du opptrådde på.  Eller hvordan skal du håndtere at en tidligere medpasient dukker opp ruset og ringer på din dør?

Vanskelige følelser
En del følelser kan for enkelte oppleves svært stressende og angstfremkallende, da kan man på kort sikt distrahere seg selv ved å gjøre noe annet, sier Celin Bergquist, som er kursleder sammen med Liv Fotland. På kurset jobber vi en del med begrepet aksept, det å kunne akseptere tanker, følelser og hendelser uten nødvendigvis å like det. Dersom man for eksempel klarer å akseptere angsten, selv om den er ubehagelig, så vil det hjelpe på lengre sikt. Det hjelper å våge å møte sine egne følelser.

Å smile er en av øvelsene for å føle seg bedre innenfra i vanskelige stunder; det kan være en selvtrøst; ”jeg gjør så godt jeg kan”. Flere pasienter har meldt tilbake at dette har vært virkningsfullt, de har følt seg lettere til sinns og det har dermed vært lettere å ta tak i vansker i hverdagen.

Å regulere følelser
Affektregulering er for mange den mest utfordrende kursmodulen. Å jobbe seg gjennom vanskelige følelser og bli bevisst det som skjer i forkant, underveis og i etterkant av en situasjon. Er det ting utenfor meg selv, eller er det noe inni meg selv som utløser disse tankene og følelsene?

Hvilken handlingstrang får den enkelte? Ofte handler vi automatisk ut fra tidligere erfaringer. Det å stoppe opp, observere, akseptere og la gå (SOAL), er virksomt. Man trenger ikke handle på følelsen eller handlingstrangen, sier Celin.  Å erstatte negative eller ubehagelige følelser med positive, å gjøre det som nytter, er et langsiktig mål.

Relasjonshåndtering
Kursets symbol er en trekant som består av formål, relasjon og selvrespekt. I relasjonsmodulen jobber pasienten med å øke bevisstheten rundt disse aspektene, og hvordan den enkelte kan øve seg på å se sammenhenger og prioriteringer i sitt dagligliv.

Tilfredse pasienter
Pasientene er svært tilfredse med dette kurstilbudet, hvor de kan jobbe med egne tanker og handlinger i en positiv og virksom retning, avslutter Celin Bergquist.

Kvalitativ undersøkelse
En masterstudent intervjuer nå noen av pasientene som får MBC tilbud og  som frivilling har sagt ja til undersøkelsen. Målet er å finne ut hva som oppleves som god hjelp for pasienter som er innlagt for rusbehandling.
unn-hammervold350