Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
31.03.2020
Marit Vasshus

Korona - konsekvenser for driften ved Rogaland A-senter

Helsedirektoratet har gitt nye føringer for hvordan fagfeltet Tverrfaglig spesialisert rusbehandling,TSB skal prioritere under korona-epidemien.
Helsedirektoratets nye føringer for prioritering under korona-epidemien innen Psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialist rusbehandling (TSB): 

Polikliniske tjenester og dagbehandling
• Det polikliniske tjenestetilbudet og dagbehandling bør opprettholdes ut fra en samlet faglig vurdering av risiko, smittevernhensyn og kapasitet. Det bør som hovedregel benyttes telefonkonsultasjon eller videomøter. Oppmøtekonsultasjoner må begrenses til kun der det er behov for å ivareta liv og helse.  

Alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse
• For pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse, bør det legges til rette for ambulant oppfølging ved for eksempel ACT/FACT team. Planlagte døgninnleggelser innen PHV og TSB kan gjennomføres der det er etablert forsvarlige smittevernrutiner, men bør avgrenses. 

Samarbeid mellom tjenestene
• Spesialisthelsetjenesten må  samarbeide med kommunen ved utskrivelse fra døgnopphold og ha en økt oppmerksomhet på faren for overdose eller suicid i tiden etter utskrivelse.

Rogaland A-senters døgnposter er i drift
Dette betyr at utgangspunktet er at døgnpostene våre er i drift. Men smitteverntiltak kan medføre redusert belegg.

I Avrusingsavdelingen(AA) har vi i utgangpunktet 2/3-belegg.

Behandlingsavdelingen er nå i minimumsdrift. Deler av denne avdelingen vil bli omgjort til en «korona-post» for innlagte TSB- pasientar med kjent COVID-19-infeksjon fra alle TSB-institusjoner i Helse Stavanger sitt foretaksområde, dvs Rogaland a-senter, Crux, FaB, Gauselskogen og Veksthuset.

Vi har etablert samarbeid når det gjelder smittvernutstyr og smittevernkompetanse ved Stavanger Universitetssykehus, SUS. Pasientene vil være frivillig innlagt og må kunne følge reglene ved denne posten.

Ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier er det for tiden vanlig drift.

Poliklinikken har Skype og telefonbasert drift. Behandlingsavdelingen har også poliklinisk oppfølging av nylig utskrevne pasienter fra Behandlingsavdelingen. Samlet sett har vi økt antallet kontakter poliklinisk.

Redusert tilgang på illegale rusmidler – vær oppmerksom på overdosefare
Ellers tyder mye på at tilgangen på illegale rusmidler er redusert, både på grunn av reiserestriksjoner og pga av korona-angst i omsetningskjeden. Vi ber brukere av opiater være spesielt oppmerksomme på at det er fare for overdose etter pauser i rusmiddelbruken. Etter 3-8 dager er det null toleranse.

Alkoholavhengige med svært høyt forbruk
Alkoholavhengige med svært høyt forbruk bør ikke bråstoppe med alkohol, men redusere forbruket over flere dager. Dette på grunn av faren for kramper og forvirringstilstander, som kan være potensielt farlige. Dersom alkoholavhengige får kraftige abstinenssymptomer er det viktig at de kontakter helsevesenet.

Rogaland A-senter tirsdag 31.mars 2020
korona virus foto